15531 : โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก (Green Office)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12/2/2563 12:40:47
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/02/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  40  คน
รายละเอียด  บุคลากร นักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และบุคคลทั่วไป
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 100,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง ชุลีพันธ์  วงศ์คำตัน
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์  ยอดคำ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์  พิมพ์พิมล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.4 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและเป็นสากล
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 6.4.2 ผลคะแนนการประเมิน Green University Ranking
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภายในเข้าสู่มาตรฐาน Green Office
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน
ตัวชี้วัด EN63-6.3.1 จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุน Green Office
กลยุทธ์ รณรงค์ประหยัดพลังงาน,ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และเตรียมหน่วยงานเข้าสู่มาตรฐาน Green Office
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Road Map) ระยะ 15 ปี (พ.ศ 2555-2569) โดยวางเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา คือการเป็น "มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต" ที่หมายถึงมีรากฐานการเป็นเกษตร รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลและได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก กำหนดทิศทางการพัฒนา 3 เส้นทาง ได้แก่ 1)มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) 2)มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 3)มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) ดังนั้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้กำหนดให้มีแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น สำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยการจัดเตรียมการอบรมให้ความรู้ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การทำงาน เพื่อให้เกิดสมดุลความเป็นธรรมชาติ และรณรงค์คัดแยกขยะและการจัดขยะอย่างบูรณาการ รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น "สำนักงานสีเขียว (Green Office)"
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ของคณะฯให้มีความสวยงาม เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน และการทำงาน สร้างสมดุลกับธรรมชาติ
เพื่อให้มีการคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างบูรณาการ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรได้รับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น "สำนักงานสีเขียว (Green Office)"
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ที่เข้าฝึกอบรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 3.51 คะแนน 3.51
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : การคัดแยกขยะและการจัดการขยะอย่างบูรณาการ
KPI 1 : จำนวนพื้นที่คัดแยกขยะ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 1 จุด 1
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่มีต่อสถานที่การจัดการขยะอย่างบูรณาการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 3.51 คะแนน 3.51
ผลผลิต : ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกอาคารมีความสวยงาม
KPI 1 : จำนวนพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 6 จุด 6
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา ที่มีต่อสถานที่และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 3.51 คะแนน 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรได้รับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น "สำนักงานสีเขียว (Green Office)"
ชื่อกิจกรรม :
อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น "สำนักงานสีเขียว (Green Office)"

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์  ยอดคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆ 100 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆ 600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าเอกสารจัดอบรม จำนวน 40 ชุด ๆ 50 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 12000.00
ผลผลิต : การคัดแยกขยะและการจัดการขยะอย่างบูรณาการ
ชื่อกิจกรรม :
รณรงค์คัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างบูรณาการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/02/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์  ยอดคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 8000.00
ผลผลิต : ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกอาคารมีความสวยงาม
ชื่อกิจกรรม :
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์  ยอดคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุเกษตร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 40,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 80000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล