15529 : โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11/2/2563 9:46:20
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
21/02/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  120  คน
รายละเอียด  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และผู้อาวุโส ศิษย์เก่าฯ
รูปแบบกิจกรรม





ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 23,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. จุฬาลักษณ์  เครื่องดี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 5.การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 5.1.1 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดในแผนทำนุบำรุงบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 61-64MJU 5.1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 4.1 การเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 4.1.1 จำนวนโครงการที่เกี่ยวกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี วันตรุษสงกรานต์เป็นเทศกาลวันสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ของคนไทย ซึ่งยึดถือสืบเนื่องเป็นประเพณีมาแต่โบราณ แม้ปัจจุบันทางราชการได้ประกาศวันที่ 31 ธันวาคม เป็นวันสิ้นปี และวันที่ 1 มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ แล้วก็ตาม ประเพณีการทำบุญและการรื่นเริงในวันตรุษสงกรานต์ก็ยังคงมีอยู่ทั่วไป คำว่าสงกรานต์ แปลว่า การเคลื่อนหรือย้าย เมื่อใช้ในความหมายของวันขึ้นปีใหม่นั้น จึงหมายถึง วันที่พระอาทิตย์ย้ายจากราศีหนึ่งไปยังอีกราศีหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกเดือน เรียกว่า สงกรานต์เดือน แต่วันที่ 13 เมษายนนั้น เรียกว่า สงกรานต์ปี หมายถึง การที่พระอาทิตย์ได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่จักรราศี (คือวงกลมเป็นรูปไข่บนท้องฟ้า) ซึ่งสมมุติว่าเป็นทางที่พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดาวเคราะห์โคจรผ่าน จักรราศีแบ่งเป็น 12 ส่วน หมายถึง 12 ราศี ซึ่งแต่ละราศีก็มีกลุ่มดาวอยู่ประจำราศีนั้น ๆ เมษอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา และวันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันเถลิงศก วันสงกรานต์ ในสมัยโบราณนั้นถือว่าเป็นช่วงแห่งการพักผ่อน เนื่องจากว่างเว้นจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว รวมถึงเป็นช่วงฤดูร้อนทำให้เกิดประเพณีการละเล่นสาดน้ำกัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป จึงจัดโครงการรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ขึ้น เนื่องจากพิธีรดน้ำดำหัวเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่แสดงออกถึงความเคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์ ผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและวัยวุฒิ ที่ได้สร้างคุณงามความดีให้ผู้คนรุ่นหลังได้อยู่อย่างมีความสุข

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมทำกิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป
2 เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยบุคลากรได้ร่วมกันแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้อาวุโส
3 เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีดำหัวปีใหม่เมือง
4 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกในโอกาส เทศกาลตามประเพณีนิยม
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2563
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
120 คน 120
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2563
ชื่อกิจกรรม :
อบรมการตัดตุงไส้หมู

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 21/02/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.จุฬาลักษณ์  เครื่องดี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 120 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 16,700.00 บาท 0.00 บาท 16,700.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 600.00 บาท 0.00 บาท 600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 4,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,200.00 บาท 0.00 บาท 4,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 21500.00
ชื่อกิจกรรม :
การประกวดลาบหมูลีลา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 21/02/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.จุฬาลักษณ์  เครื่องดี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าเงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 700 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นเงิน 500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นเงิน 300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1500.00
ชื่อกิจกรรม :
ดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 21/02/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.จุฬาลักษณ์  เครื่องดี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน
ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล