15527 : โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.อุรัชชา สุวพานิช (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 7/2/2563 18:35:50
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏับัติราชการ(incentive)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
11/02/2563  ถึง  30/04/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  250  คน
รายละเอียด  จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 250 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มเป้าหมายภายในคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 160 คน ได้แก่ 1.1 บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 15 คน 1.2 นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 145 คน 2. กลุ่มเป้าหมายภายนอกคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 90 คน ได้แก่ 2.1 ผู้เข้ามาใช้สถานที่และติดต่อราชการ จำนวน 30 คน 2.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 30 คน 2.3 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 30 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณโครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (Incentive) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 37,134.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) 2563 37,134.00
งบประมาณจากแหล่งอื่น คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรับฝากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร : เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน 11,466.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 2563 11,466.00
งบประมาณเงินรายได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร : งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 2563 30,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
น.ส. อุรัชชา  สุวพานิช
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.4 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและเป็นสากล
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 6.4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผังแม่บทของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.4.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงรักษาภูมิทัศนและอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการทำงาน การเรียนรู้ และมีความเป็นสากล
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63Info-6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 63Info-6.4 มุ่งสู่การเป็นคณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด 63Info-6.7 จำนวนโครงการที่พัฒนาสู่ Green Office หรือ Green Environment
กลยุทธ์ 63Info-6.4.1 ปลูกจิตสำนึกที่ดี และสร้างค่านิยมการรักษา อนุรักษ์และ ประหยัดพลังงานให้แก่นักศึกษาและบุคลากร และส่งเสริมคณะสู่การเป็น Green Office พร้อมทั้งพัฒนากายภาพของคณะให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เรื่อง Green Environment ปลอดภัย สะอาด ประหยัดพลังงาน ยั่งยืน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่ดีของหน่วยงานเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การให้บริการ และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ หากสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การอำนวยความสะดวก การให้บริการ และการปฏิบัติงาน ย่อมมีผลต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร หน่วยงานจึงต้องมีการดูแล รักษา พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้คงสภาพที่เหมาะสม สวยงาม เป็นระเบียบ สะอาด และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและอาคารเรียนคณะสารสนเทศและการสื่อสารบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงเป็นหน้าที่สำคัญของหน่วยงานในการบำรุง รักษา พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสม และลดภาวะที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในความพยายามที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษาและบุคลากร มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม ให้สะอาด สวยงาม และปลอดภัย เพราะสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่ดี อาคารสถานที่ที่น่าเรียน น่าอยู่ น่ามอง น่าปฏิบัติงาน มีผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคมของนักศึกษาและบุคลากร ให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้และการทำกิจกรรมต่าง ๆ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษา พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความเหมาะสม สวยงาม เป็นระเบียบ สะอาด มีความปลอดภัย นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความประสงค์จะดำเนินโครงการ “พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับนักศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความเรียบร้อย สะอาด มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม บริเวณด้านหลังอาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ให้มีบรรยากาศที่ดี มีความเหมาะสม สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
KPI 1 : สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงาม มีความปลอดภัย มีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการโดยเฉลี่ย 4.51 – 5.00
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 ระดับ 5
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม บริเวณด้านหลังอาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ให้มีบรรยากาศที่ดี มีความเหมาะสม สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อกิจกรรม :
ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ลานดินกิจกรรมบริเวณด้านหลังอาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 11/02/2563 - 14/02/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.อุรัชชา  สุวพานิช (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาปรับพื้นถนนหินคลุก ด้านหลังอาคาร 75 ปีแม่โจ้
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 37,134.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 37,134.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาปรับพื้นถนนหินคลุก ด้านหลังอาคาร 75 ปีแม่โจ้
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 11,466.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 11,466.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาปรับพื้นถนนหินคลุก ด้านหลังอาคาร 75 ปีแม่โจ้
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 78600.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล