15526 : โครงการพัฒนาศักยภาพงานหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 7/2/2563 11:35:24
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
21/02/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 9,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์  กระต่ายทอง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.4 พัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนการพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของนักศึกษา Learning Space
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.5.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ ส่งเสริมแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนยุคใหม่และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ ส่งเสริมแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีการบ่มเพาะจิตสำนึกอันดีในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญญาอาสา จิตอาสา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีหอพักนักศึกษาด้วยกัน 2 หอพัก คือ หอพักพรพิรุณ เป็นที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาชาย หอพักขวัญพิรุณ เป็นที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาหญิง ทางงานหอพักจึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นให้หอพักนักศึกษาเป็นศูนย์ศึกษา อาศัยและเอื้ออาทรต่อกัน (Learning, Living and Caring Center)กล่าวคือ เป็นที่พักอาศัย เป็นสถานที่ศึกษาและเป็นสถานที่พัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เสริมสร้างให้แก่นักศึกษา มีการจัดสถานที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ทำให้นักศึกษาอยู่ร่วมกันมีความเข้าใจกัน ความผูกพักกัน ความรักและสามัคคี ซึ่งสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งการเรียนรู้ทักษะชีวิตอันเป็นรากฐานของการจะผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม ประเทศชาติ ดังนั้น งานหอพักจึงเห็นสมควรให้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนางานด้านหอพักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีคุณภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดทำกิจกรรมร่วมกัน
2 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันในหอพัก
3 เพื่อให้นักศึกษามีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพงานหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 คน 100
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพงานหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ชื่อกิจกรรม :
พัฒนาศักยภาพงานหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 21/02/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์  กระต่ายทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,500.00 บาท 0.00 บาท 5,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 3,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล