15525 : โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างเสริมวินัยนักศึกษา ประจำปี 2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 7/2/2563 11:24:58
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
21/02/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  120  คน
รายละเอียด  นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 3,500.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์  กระต่ายทอง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.5.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ ส่งเสริมแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีการบ่มเพาะจิตสำนึกอันดีในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญญาอาสา จิตอาสา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้รถบนใช้ถนนว่าปฏิบัติอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยและถูกกฎจราจร ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจำนวนมาก จึงทำให้การเดินทางไปเข้ารับการบริการต่างๆ อาจไม่สะดวก และการบริการยังไม่ทั่วถึง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวของนักศึกาในมหาวิทยาลัย จึงร่วมกับ ขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอร้องกวาง จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา ในเรื่องการขับขี่รถบนท้องถนนให้เกิดความปลอดภัยและถูกกฎจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นเพื่อให้การอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วเพิ่มขึ้น ด้วยการแบ่งเบาภาระการจัดอบรมภาคทฤษฎีจากกรมการขนส่งทางบก งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม การปลูกจิตสำนึกสร้างความปลอดภัยในการใช่รถจักรยานยนต์ ประจำปี 2563 ขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด รวมทั้งมารยาทในการขับรถเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีตลอดจนความมีน้ำใจให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันทุกคน อันเป็นการช่วยกันลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ให้เกิดน้อยที่สุด
2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างเสริมวินัยนักศึกษา ประจำปี 2563
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
120 คน 120
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างเสริมวินัยนักศึกษา ประจำปี 2563
ชื่อกิจกรรม :
ปลูกจิตสำนึกและสร้างเสริมวินัยนักศึกษา ประจำปี 2563

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 21/02/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์  กระต่ายทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล