15388 : โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 9/1/2563 15:58:57
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
18/01/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  60  คน
รายละเอียด  บุคลากรแม่โจ้-แพร่ฯ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 9,900.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง ธนันธรณ์  วุฒิญาณ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 6.1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กลยุทธ์ 63-64MJU6.1.4 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ เชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ 5.1 การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 5.1.3 ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน
กลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติมหาวิทยาลัยจึงได้มีนโยบายให้หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยทุกระดับจะต้องจัดวางระบบควบคุมภายในและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยถือเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจ งานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ตั้งแต่ ปี 2547 โดยงานนโยบายและแผน จึงได้จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในเรื่องระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานบรรลุผลตามพันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนงานของหน่วยงานที่ถูกกำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ และเพื่อให้บุคลากร ทุกระดับเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมกันในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีความรู้ความเข้าใจและนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานได้ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลจากการประกันคุณภาพมาบูรณาการกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และประหยัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมยิ่งขึ้น ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานตามสภาวการณ์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
3 เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
60 คน 60
KPI 2 : (ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
KPI 3 : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฯเพิ่มมากขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ชื่อกิจกรรม :
สร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/01/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางธนันธรณ์  วุฒิญาณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย

1. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 60 ชุด ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 9,900.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,900.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9900.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล