15386 : โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี 2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 9/1/2563 10:52:18
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
17/01/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. รัตนา  ปัญญาเครือ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.3 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 6.3.1 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.3.1 ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญของแผน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ 5.1 การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 5.1.2 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ (Competency) มีจิตบริการ (Service mind) และทำงานได้หลายหน้าที่ (Multi-functional)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน และระบบสารสนเทศ มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แต่โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มความสามารถการใช้งานในด้านต่างๆ ซึ่งบางอย่างผู้ใช้ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของโปรแกรม ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรในสายสนับสนุนวิชาการให้สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการและสามารถนำความรู้มาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2 เพื่อการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี 2563
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 คน 50
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี 2563
ชื่อกิจกรรม :
ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี 2563

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 17/01/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.รัตนา  ปัญญาเครือ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 2 ม้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับวิทยากร เป็นเงิน 2,000 บาท
4. ค่าของที่ระลึกสำหรับวิทยากร เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล