15385 : โครงการอบรมกลุ่มวิสาหกิจเกษตรธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน - สันเกี๋ยง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นายยมนา ปานันท์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/1/2563 10:37:16
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
28/01/2563  ถึง  29/01/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  การอบรมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเกษตรธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน - สันเกี๋ยง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 50 ราย
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 2563 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ยมนา  ปานันท์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ดร. วีร์  พวงเพิกศึก
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 4.การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.2 เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 4.2.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 4.2.7 ติดตามประเมินสัมฤทธิ์ผล และผลกระทบต่อชุมชนจากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63ECON-3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ 63ECON 3.2 บูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัด 63ECON 3.4 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ 63ECON 3.4.1 จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีความเชีอมั่นด้านการเกษตร
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนรวมกลุ่มสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และเป็นชุมชนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยท่านมาได้มีการเข้าดำเนินโครงการต่างๆ ในพื้นที่ อาทิเช่น โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น การปลูกพืชผักหมุนเวียน การเพาะปลูกผักอินทรีย์ การทำปุ๋ยแบบไม่กลับกอง การเลี้ยงสุกร การทอผ้าตีนจก การท่องที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชนฯลฯ เป็นต้น ส่วนด้านการอนุรักษ์ชุมชนได้มีการจัดการแบ่งแนวเขตระหว่างพื้นที่ทำกินและพื้นที่ป่าอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน รวมถึงการปลูกป่าที่ได้คืนจากการบุกรุกป่า และกลุ่มวิสาหกิจฯ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือส่วนราชการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น โดยในปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าว ได้มีการให้สมาชิกกลุ่มดำเนินกิจกรรมสร้างอาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงสุกรที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก สามารถมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันสมาชิกมีความต้องการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่มขึ้น จึงมีความประสงค์ให้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกกลุ่ม จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การอบรมการเลี้ยงสุกรที่ถูกสุขอนามัย 2) การอบรมการเชือดและชำแหละสุกรให้ถูกสุขอนามัย และ 3) การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในเกิดประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดการเลี้ยงสุกรต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ และทักษะที่ดี ในการเลี้ยงสุกร
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถสร้างรายได้จากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู
เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเกษตรธรรมชาติ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเลี้ยงสุกรที่ถูกสุขอนามัย การเชือดและชำแหละสุกรให้ถูกสุขอนามัยและการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู
KPI 1 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
KPI 2 : ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วม โครงการของผู้เข้าอบรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเกษตรธรรมชาติ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเลี้ยงสุกรที่ถูกสุขอนามัย การเชือดและชำแหละสุกรให้ถูกสุขอนามัยและการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู
ชื่อกิจกรรม :
การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 28/01/2563 - 28/01/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายยมนา  ปานันท์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ชื่อกิจกรรม :
การเลี้ยงสุกรที่ถูกสุขอนามัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/01/2563 - 29/01/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายเอกพันธ์  กูนโน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ชื่อกิจกรรม :
การอบรมการเชือดและชำแหละสุกรให้ถูกสุขอนามัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/01/2563 - 29/01/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.เบญจวรรณ  จันทร์แก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล