15383 : โครงการพลังงานสานฝันวันเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 8/1/2563 15:45:06
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
11/01/2563  ถึง  11/01/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  32  คน
รายละเอียด  ๑. เจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ คน ๒. นักศึกษา จำนวน ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๒ คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา) 2563 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย นักรบ  กลัดกลีบ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ไชยชนะ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนุในระดับสากล
เป้าประสงค์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม อัตลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 1.2.2.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีประเด็นยุทธศาสตร์ทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่งและมีความสุข มีเป้าประสงค์ นักศึกษาและศิษย์เก่ามีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และมีกลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมได้ ดังนั้นทางสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตอาสาจึงได้มีการประชุมและมีข้อตกลงกันภายในวิทยาลัยจัดทำโครงการพลังงานสานฝันวันเด็กร่วมกับนักศึกษาภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน ทั้งนี้ด้วยทางสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยม่อนล้าน ได้จัดทำโครงการวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยม่อนล้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่จำนวน ๓ หมู่ บ้านประมาณ ๒๐๐ คน ในการนี้ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน ได้ขออนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กพร้อมของขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในหมู่บ้าน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ๑.นักศึกษามีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ ๒.นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการหรือการทำงานเป็นทีม ๓.นักศึกษาได้มีจิตสำนึกในการเสียสละ
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ๑.นักศึกษามีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ ๒.นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการหรือการทำงานเป็นทีม ๓.นักศึกษาได้มีจิตสำนึกในการเสียสละ
ชื่อกิจกรรม :
๑.การจัดสันทนาการให้เด็ก
๒.การแจกของขวัญวันเด็ก
๓.มอบความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนให้เด็ก

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 11/01/2563 - 11/01/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายนักรบ  กลัดกลีบ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง จำนวน ๓๒ คน คนละ ๑๔๔ บาท เป็นเงิน ๔,๖๐๘ บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,608.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,608.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด สีไม้ เครื่องเขียน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,392.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,392.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
โครงการวันเด็ก
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล