15378 : โครงการศึกษาดูงาน รายวิชา พภ 532 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 8/1/2563 9:56:47
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
11/01/2563  ถึง  13/01/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  22  คน
รายละเอียด  คณาจารย์จำนวน 5 คน นักศึกษา 17 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะผลิตกรรมการเกษตร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้ประจำปี 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร แผนงานพื้นฐาน แผนงานรอง แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภารกิจพัฒนางามเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 2563 18,060.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 ผก. 1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 63 ผก 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ/ มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 ผก. 1.19 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 63 ผก 30. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของคณะ/มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา พภ 532 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีตามแนวพระราชดำริ และกระบวนการเชิงบูรณการ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนา การนำเสนอแนวทางการพัฒนาจากการวิเคราะห์พื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิคราะห์พื้นที่โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีตามแนวพระราชดำริ
เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการตามผลการดำเนินงานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (KPI)
เพื่อพัฒนานักศึกษาตามผลการเรียนรู้แต่ละด้านใน มคอ.2
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิคราะห์พื้นที่โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีตามแนวพระราชดำริ
KPI 1 : ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามมคอ.2 เพิ่มขึ้นจากการเปรียบเทียบก่อนและหลังจัดกิจกรรม และมีค่าเฉลี่ยของผลการเรียนรู้หลังกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 4.00 (80%)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนนักศึกษาที่ออกพื้นที่ภาคสนาม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
17 คน 17
KPI 3 : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่ออกพื้นที่ภาคสนาม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาตามผลการดำเนินงานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (KPI)
KPI 1 : บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 คน 5
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิคราะห์พื้นที่โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีตามแนวพระราชดำริ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมออกพื้นที่ภาคสนาม Unknow Area

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 11/01/2563 - 13/01/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ผานิตย์  นาขยัน (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์  นาระทะ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก 5 คนๆละ 750 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงินจำนวน 7,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 7,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถยนต์ จำนวน 1 คันๆละ 1,800 บาท จำนวน 3 วัน
เป็นเงินจำนวน 5,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 144 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 2,160 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,160.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,160.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 18060.00
ผลผลิต : บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาตามผลการดำเนินงานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (KPI)
ชื่อกิจกรรม :
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการตามผลการดำเนินงานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (KPI) ของหลักสูตร จากการเข้าร่วมโครงการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 11/01/2563 - 13/01/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ผานิตย์  นาขยัน (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์  นาระทะ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล