15374 : โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเสริมการทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 7/1/2563 15:17:32
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
14/01/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ประกอบด้วย - นักศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน 45 คน - อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน 5 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุนทั่วไป ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 2563 30,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ไชยชนะ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.1 นักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.1.4 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับผลิตผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนุในระดับสากล
เป้าประสงค์ 1.1 นักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 1.1.1 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ 1.1.1.1 จัดกระบวนการการเรียนการสอนให้ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นำเชิงวิชาการ ในวิชาชีพของตนเอง
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพไปรับใช้สังคม เป็นภารกิจหนึ่งที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้ามาเรียนในสาขาวิชาพลังงานทดแทน โดยผ่านการบูรณาการด้านวิชาการกับการรับใช้สังคม เมื่อนักศึกษาได้ทำการศึกษาทางทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว ก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำทฤษฎีที่ได้ไปปฏิบัติ เพื่อให้เห็นภาพรวมสำหรับการเรียนในรายวิชานั้น ๆ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน จึงได้จัดให้มีการดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้นักศึกษาก้าวไปสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจ ผ่านการค้นหาโจทย์ ข้อมูลแล้วนำมาคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์หาวิธีการในการดำเนินการที่เหมาะสม จากนั้นนำวิธีการที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันแล้วไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด การนำเสนอ หรือการถ่ายทอดผ่านวิธีการต่าง ๆ สู่ชุมชนและสังคม สร้างภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขทั้งระหว่างการเรียนและหลังจากจบการศึกษา การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา เปิดเวทีให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปใช้ประยุกต์ใช้จริงกับชุมชน สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรคที่ 21 ให้ได้ตามมาตรฐานสากล

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานและการบริการวิชาการ
เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้จริงผ่านการดูงาน ปฏิบัติการณ์นอกสถานที่ และบริการวิชาการแกชุมชน
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรคที่ 21 ในด้านความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษา มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรคที่ 21 ผ่านการปฏิบัติการและการเรียนรู้ในสถานที่จริง
KPI 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องหาข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอผลการวิเคราะห์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 2 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 คน 90
KPI 3 : อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ประสบการณ์ในการสร้างผลงานด้านการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 4 : อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 คน 2
ผลผลิต : นักศึกษา มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรคที่ 21 ผ่านกิจกรรมพัฒนาชุมชน
KPI 1 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 คน 20
KPI 2 : อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 คน 3
KPI 3 : นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสำนึกในการดำเนินกิจกรรมด้านอาสาพัฒนาและการมีจิตอาสา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษา มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรคที่ 21 ผ่านการปฏิบัติการและการเรียนรู้ในสถานที่จริง
ชื่อกิจกรรม :
- การศึกษาดูงานและการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการของชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 14/01/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่ารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่ารถ 4 ล้อ 1 คัน วันละ 1,200 บาท 2 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 วัน วันละ 240 บาท 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 480.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 480.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2880.00
ผลผลิต : นักศึกษา มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรคที่ 21 ผ่านกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ชื่อกิจกรรม :
- การบริการวิชาการและการทำกิจกรรมเชิงพัฒนาชุมชน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 14/01/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4 บาท/กม 600 km/คัน 3 คัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง 3 วัน วันละ 240 บาท 3 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,160.00 บาท 0.00 บาท 2,160.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คน คนละ 100 บาท/วัน 3 วัน (3 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์/วัสดุก่อสร้าง/วัสดุสำนักงาน/วัสดุวิทยาศาสตร์/วัสดุเกษตร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,760.00 บาท 0.00 บาท 8,760.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 27120.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล