15367 : โครงการ GE Life&Learn (โครงการสนับสนุนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 7/1/2563 13:50:05
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
11/01/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และประชาชนทั่วไป
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ประไพพรรณ  กิ้วเกษม
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.5.1 ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยพันธกิจหลักของกลุมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงอยู่ในสังคมอย่างดี ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าวนี้ เป็นไปตามแนวทางของคระกรรมการ การอุดมศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความจำเป็นในการบูรณาการรายวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับการพัฒนาทักษะ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะชีวิตเกี่ยวับความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติของโลกที่ตนเองอยู่อาศัยอย่างรู้เท่าทัน จากความตระหนักและเล็งเห็นในความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาขาวิชาศึกษาทั่วไป จึงมีความตั้งใจที่จะจัดโครงการด้านทักษะชีวิตและการเรียนรู้ "โครงการ Green Meals" มื้ออาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในการเสริมสร้างให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้เรียนรู้ตนเอง สิ่งแวดล้อม คิดทบทวนความรู้ ความเชื่อ และทางเลือกต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจโลกรอบๆๆตัว และมีความรอบรู้ในประเด็นต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล วิชาชีพ และสังคม อันจะนำไปสู่การเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพต่อไปในอนาคต

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Communication) ของนักศึกษาเป็นไปได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อพัมนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) ของนักศึกษา
3. เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork skill) ของนักศึกษา
4. เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership skills)
5. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility)
6. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong skills)
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการ GE Life&Learn (โครงการสนับสนุนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป)
KPI 1 : จำนวนครั้งที่ถ่ายทอดองค์ความรู้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 ครั้ง 2
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับฟังการถ่ายทอดฯ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการ GE Life&Learn (โครงการสนับสนุนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป)
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล