15167 : โครงการทัศนศึกษาในจังหวัดแพร่ “ยิ่งฮู้จัก ยิ่งฮักแป้”
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2/12/2562 11:54:21
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/12/2562  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  14  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 คน นักศึกษาในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 670.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ อภิพงศ์  ปิงยศ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.5.1 ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้พร้อมกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง อาจารย์ผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 อย่างสิ้นเชิง โดยทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ประกอบไปด้วย 1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 2.การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 3.ทักษะทางสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 4.การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ 5.ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในสาขาวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มีนักศึกษาจากหลากหลายภูมิภาค จึงมีสังคมและวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาจากหลากหลายภูมิภาคควรต้องเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ทักษะที่ 1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว และทักษะที่ 3.ทักษะทางสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม เพื่อที่นักศึกษาจะได้ใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ด้วยสาขาวิชา ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการจัด โครงการทัศนศึกษาในจังหวัดแพร่ “ยิ่งฮู้จัก ยิ่งฮักแป้” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกับสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ต่าง ๆ ของจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการนำนักศึกษาในหลักสูตรไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดแพร่รวมไปถึงเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวแพร่ ซึ่งได้แก่ วนอุทยานแพะเมืองผี วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ คุ้มวงศ์บุรี ศาลหลักเมืองแพร่ วัดจอมสวรรค์ ถ้ำผานางคอย นอกจากนี้ยังได้รับประทานขนมเส้นน้ำย้อย น้ำใส ซึ่งเป็นอาหารที่เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของชาวแพร่อีกด้วย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกับสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ต่าง ๆ ของจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการทัศนศึกษาในจังหวัดแพร่ “ยิ่งฮู้จัก ยิ่งฮักแป้”
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
14 คน 14
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการทัศนศึกษาในจังหวัดแพร่ “ยิ่งฮู้จัก ยิ่งฮักแป้”
ชื่อกิจกรรม :
ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดแพร่รวมไปถึงเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวแพร่

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/12/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อภิพงศ์  ปิงยศ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  คู่วัฒนา (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.คนิติน  สมานมิตร (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.จักรกฤช  เตโช (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.วัชรี  เลขะวิพัฒน์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ณฐวุฒ  พยัฆคิน (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 120 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าพาหนะ) เป็นเงิน 550 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
670.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 670.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 670.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล