15160 : โครงการสหกิจศึกษา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 28/11/2562 9:28:42
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/12/2562  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  372  คน
รายละเอียด  นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่ลงทะเบียนกลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 320,400.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง ชญานิศ  ปัญญา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.5.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ ส่งเสริมแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนยุคใหม่และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานในระดับชาติและนานาชาติ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินงานของโครงการสหกิจศึกษาที่ผ่านมา ได้มีนักศึกษาจำนวน 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ ไปปฏิบัติสหกิจศึกษากับสถานประกอบการต่าง ๆ และประสบผลสำเร็จแล้วจำนวนหนึ่ง และในปีการศึกษา 2562 จะมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจาก 12 สาขาวิชา ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง สหกิจศึกษา ทักษะในการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้สถานประกอบการ หน่วยสหกิจศึกษา งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการดังกล่าวให้กับนักศึกษาก่อนที่จะส่งตัวนักศึกษาออกปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยสหกิจศึกษาต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จาการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
2.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะก่อนออกปฏิบัติงาน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการสหกิจศึกษา
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
372 คน 372
KPI 2 : ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
75 ร้อยละ 75
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการสหกิจศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
นิเทศงานสหกิจศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้อิสระ โดยสาขาวิชา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/12/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางชญานิศ  ปัญญา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้อิสระ จำนวน 349 คน ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 244,300 บาท
2. ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานสหกิจศึกษา จำนวน 23 คน ๆ ละ 700 บาทเป็น 16,100 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
260,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 260,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 260400.00
ชื่อกิจกรรม :
จัดซื้อของที่ระลึก

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/12/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางชญานิศ  ปัญญา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าของที่ระลึก เป็นเงิน 60,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
60,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 60000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล