15126 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่11
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 28/11/2562 9:23:21
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/10/2562  ถึง  31/03/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  26  คน
รายละเอียด  ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (ECP-ไทย รุ่นที่11) 26 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยนานาชาติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 923,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. ประยงค์  คูศิริสิน
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยนานาชาติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 2.การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 2.2 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 2.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่่เข้มแข็ง และมีกิจกรรมร่วมกัน
กลยุทธ์ 61-64MJU 2.2.2 สร้างเครือข่ายพันธมิตรสถาบันการศึกษา เพื่อการต่อยอดการศึกษา (Transfer Credit, Dual Degree, Share Resources)
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program) เป็นกลยุทธ์หนึ่งของสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว ที่สนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการฝึกอบรมให้เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฯ มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ดังนั้นสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่มีข้อกำหนดคือ นักเรียนหรือผู้สนใจเข้าฝึกการอบรมโครงการ ฯ เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาจีน ( Mandarin) หรือภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ และต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาของโครงการฯ เพื่อรับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมจากสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สำหรับการจัดการฝึกอบรมโครงการฯ ทางสถานบริการฝึกอบรมจะเป็นผู้บริหารจัดการในการทำกำหนดการฝึกอบรม เนื้อหารายวิชา และวิทยากร เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ได้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ Vanung University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) และ Guangxi University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาและด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยสามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4. เพื่อให้เป็นโครงการนำร่อง สนับสนุนการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. เพื่อสร้างรายได้ให้กับสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ค่าบริหารจัดการ
KPI 1 : ค่าหอพัก 26 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 3 เดือน (ต.ค.62-ธ.ค.62)
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
62400 62400 62400 บาท 62400
ผลผลิต : กิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program: ECP)
KPI 1 : จำนวนรายวิชาที่ฝึกอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
6 6 รายวิชา 6
KPI 2 : ระดับความสำเร็จของรายวิชา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 90 ร้อยละ 90
ผลผลิต : กิจกรรมตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำวีซ่า
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
26 26 คน 26
ผลผลิต : การปัจฉิมนิเทศ
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ตน 80
ผลผลิต : การจัดทำวีซ่านักเรียน ณ กงศุลไต้หวัน กรุงเทพมหานครฯ
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
26 คน 26
ผลผลิต : กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา ณ Guangxi University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 คน 3
ผลผลิต : กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา ณ Vanung University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
23 คน 23
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ค่าบริหารจัดการ
ชื่อกิจกรรม :
ค่าหอพัก

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/10/2562 - 31/12/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ประยงค์  คูศิริสิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าหอพัก 26 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 3 เดือน (ต.ค.62-ธ.ค.62)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 62,400.00 บาท 62,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 62400.00
ผลผลิต : กิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program: ECP)
ชื่อกิจกรรม :
ค่าสมนาคุณวิทยากร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/10/2562 - 28/12/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ประยงค์  คูศิริสิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 รายวิชา ๆ ละ 13,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 81,000.00 บาท 81,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 81000.00
ผลผลิต : กิจกรรมตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำวีซ่า
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำวีซ่า

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/10/2562 - 30/11/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ประยงค์  คูศิริสิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาล
ลำปาง (4 คัน x 2,500 บาท = 10,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
ผลผลิต : การปัจฉิมนิเทศ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/11/2562 - 28/12/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ประยงค์  คูศิริสิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าถ่ายเอกสาร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้บริการห้องประชุม 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (200 บาท x 80 คน x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 16,000.00 บาท 16,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท x 80 คน x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 33100.00
ผลผลิต : การจัดทำวีซ่านักเรียน ณ กงศุลไต้หวัน กรุงเทพมหานครฯ
ชื่อกิจกรรม :
การจัดทำวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/11/2562 - 29/02/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ประยงค์  คูศิริสิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเดินทาง (บุคลากร 2 คนๆละ 5,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (บุคลากร 2 คนๆละ 240 บาท * 2 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 960.00 บาท 960.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก (บุคลากร 2 คนๆ ละ 1,000 บาท 1 คืน )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก (มอบให้แก่กงศุลไต้หวัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 13960.00
ผลผลิต : กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา ณ Guangxi University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา ณ Guangxi University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/11/2562 - 31/03/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ประยงค์  คูศิริสิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (บุคลากร จำนวน 3 คนๆละ 25,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 75,000.00 บาท 75,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (บุคลากร จำนวน 3 คนๆ ละ 2,100 บาท * 3 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 18,900.00 บาท 18,900.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก (บุคลากร จำนวน 3 คนๆละ 2,000 บาท * 2 คืน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 106900.00
ผลผลิต : กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา ณ Vanung University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา ณ Vanung University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/12/2562 - 31/03/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ประยงค์  คูศิริสิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (บุคลากร จำนวน 3 คนๆละ 25,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 75,000.00 บาท 75,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (บุคลากร จำนวน 3 คนๆ ละ 2,100 บาท * 3 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 18,900.00 บาท 18,900.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก (บุคลากร จำนวน 3 คนๆละ 2,000 บาท * 2 คืน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 106900.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล