15124 : โครงการนักรัฐศาสตร์กับความเป็นพลเมือง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 4/12/2562 15:17:14
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
28/11/2562  ถึง  15/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  75  คน
รายละเอียด  นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร และผู้ที่สนใจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 (ด้านสังคมศาสตร์) 2563 4,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. อนิรุต  หนูปลอด
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 2.การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 2.2 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 2.2.6 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound)
กลยุทธ์ 61-64MJU2.2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานยังต่างประเทศ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ 2.1 มีเครือข่ายความร่วมมือและระบบแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ด้านสหกิจวิชาการหรือวิจัยหรือบริการวิชาการกับต่างประเทศ
ตัวชี้วัด 2.1.1 จำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและสนับสนับสนุนนักศึกษา บุคลากร ในการแลกเปลี่ยนด้านสหกิจวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ต่างประเทศ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การเมืองการปกครองในปัจจุบันไม่ว่าเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กำลังเป็นที่สนใจ และน่าติดตาม อีกทั้งการเกิดขึ้นขององค์กรปกครองท้องถิ่นประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากคนในสังคมไทย รวมถึงการศึกษาในแวดวงรัฐศาสตร์ที่มีการกำหนดให้รายวิชาด้านการปกครองท้องถิ่นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรให้นักศึกษาจำเป็นต้องเรียน โดยการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาในด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนวิชาทั้งในทางทฤษฏี และในเชิงประจักษ์ เช่น การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การบริหารองค์การ การกำหนดนโยบาย เป็นต้น จึงเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเชิงประจักษ์ โครงการนักรัฐศาสตร์กับความเป็นพลเมือง ยังเป็นการบูรณาการกับรายวิชา รศ 328 พลเมืองศึกษา และวิชา รศ 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้มีการเชิญวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในเรื่องความเป็นพลเมือง และการปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้จากการเรียนในห้องเรียน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน การสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องการปกครองท้องถิ่น แนวทางการกำหนดนโยบาย และการบริหารองค์การและการต่างประเทศ
KPI 1 : จำนวนนักศึกษา บุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 80 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องการปกครองท้องถิ่น แนวทางการกำหนดนโยบาย และการบริหารองค์การและการต่างประเทศ
ชื่อกิจกรรม :
1. บรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 28/11/2562 - 15/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต  หนูปลอด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4000.00
ชื่อกิจกรรม :
2. ศึกษาดูงานด้านการเมืองและปกครองในประเทศหรือต่างประเทศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 28/11/2562 - 15/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต  หนูปลอด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการมีจำนวนจำกัด
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2562-2563 ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ในเชิงเปรียบเทียบ, การบริหารและการปกครองท้องถิ่น, ภาวะความเป็นผู้นำ
ช่วงเวลา : 15/11/2562 - 15/09/2563
ตัวชี้วัด
การบูรณาการ
เอกสารประกอบ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล