15122 : โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนิงานส่วนงานประจำปี
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.มีนา ทาหอม (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25/11/2562 10:12:13
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/12/2562  ถึง  02/12/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  80  คน
รายละเอียด  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผอ.หน่วยงานวิสาหกิจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563 17,050.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย วรุณสิริ  สุจินดา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
นาง สิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองแผนงาน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 6.1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กลยุทธ์ 63-64MJU6.1.4 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ เชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งในส่วนรับรองรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยที่ต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองก่อนนำเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ และต้องมีการเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแสดงถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ จึงกำหนดให้มีการจัดการสัมมนาเพื่อให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ก่อนสรุปข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานส่วนงานภายในประจำปี ในครั้งนี้ขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการดำเนิงานประจำปีของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการบริหารและตัดสินใจต่อไป
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลการดำเนินงานส่วนงานาภายในมหาวิทยาลัยระดับคณะ/สำนัก
KPI 1 : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงานภายใน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (จากกลุ่มเป้าหมาย 80 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ้ร้อยละ 80
KPI 3 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดการสัมมนา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลการดำเนินงานส่วนงานาภายในมหาวิทยาลัยระดับคณะ/สำนัก
ชื่อกิจกรรม :
การจัดการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานส่วนงานประจำปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/12/2562 - 02/12/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายวรุณสิริ  สุจินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางวรกานต์  เขียวละม้าย (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.ภัครัศ  ยุทธวราชัย (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.มีนา  ทาหอม (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คนๆละ 35 บาท 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 150 บาท 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
12,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้บริการห้องประชุมสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์(งบประมาณเงินรายได้)วันละ 1,250 บาท 0.5 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,250.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,250.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 17050.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล