15118 : ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/11/2562 15:24:56
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/10/2562  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 178,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  จตุรงค์ล้ำเลิศ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์  พิมพ์พิมล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 6.1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กลยุทธ์ 63-64MJU6.1.4 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ เชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด EN63-6.1.3 ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะ
กลยุทธ์ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติเชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ดำเนินการขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้คณะฯ ดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคณะฯ ให้เป็นที่ยอมรับ และบรรลุปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ ที่ได้ตั้งไว้ รวมทั้งเพื่อการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการของคณะฯ ต่อไป ทั้งนี้ ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ร่วมกันวางแผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบต่าง ๆ และถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคลากร มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานของตนเองออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของหน่วยงาน และเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพตามตัวชี้วัดต่างๆ
เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เพื่อประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะฯ ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
KPI 1 : จำนวนการประชุม ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ต่อปี
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 2 1 1 ครั้ง 6
ผลผลิต : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
KPI 1 : มีรายงานประเมินตนเองของหลักสูตรที่สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
11 เล่ม 11
ผลผลิต : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
KPI 1 : มีรายงานประเมินตนเองของคณะที่สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ CUPT-QMS
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เล่ม 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/10/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ได้จำนวน 6 ครั้ง (250*1*6=1,500 บาท) (200*14*6 = 16,800 บาท) = 18,300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
18,300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 18,300.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 18300.00
ผลผลิต : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ชื่อกิจกรรม :
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/10/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะสำหรับคณะกรรมการประเมิน ค่าเครื่องบิน(ไป-กลับ) จำนวน 5 คน ๆ ละ 3000 บาท = 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าน้ำมันเชิงเพลิง (เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว) ไป-กลับ จากต่างจังหวัด จำนวน 5 คน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้และค่าน้ำมันเชิงเพลิง สำหรับรับส่งคณะกรรมการ จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 1,500 บาท = 7,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 7,500.00 บาท 0.00 บาท 7,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก สำหรับคณะกรรมการประเมิน จำนวน 8 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1,200 บาท = 9,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 9,600.00 บาท 0.00 บาท 9,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าถ่ายเอกสาร,เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,100.00 บาท 0.00 บาท 2,100.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน จำนวน 11 หลักสูตร (ประธาน 3,000 กรรมการ 2,000*2 =4,000 เลขา 500) (3,000+4,000+500 = 7,500 บาท) (7,500 *11 = 82,500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 82,500.00 บาท 0.00 บาท 82,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 126700.00
ผลผลิต : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ชื่อกิจกรรม :
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/10/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้และค่าน้ำมันเชิงเพลิง สำหรับรับส่งคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง ๆละ 1,500 บาท = 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่ารับรองเหมาจ่ายสำหรับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นบุคลากรภายนอก จำนวน 3 คน คนละ 500 บาท = 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน 2 วัน สำหรับ 50 คน จำนวน 2 มื้อๆละ 120 บาท (50*120*2 = 12,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 วัน สำหรับ 50 คน จำนวน 4 มื้อๆละ 30 บาท (50*30*4 = 6,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (5,000*1=5,000) + (1,500*2 = 3,000) + (1000*1=1000)+ (500*1=500) = 9,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,500.00 บาท 9,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าถ่ายเอกสาร,เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 33000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล