15115 : โครงการเสวนา 45 ปี พืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25/11/2562 9:53:45
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
07/12/2562  ถึง  07/12/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  200  คน
รายละเอียด  นักศึกษา จำนวน 170 คน บุคลากรและผู้สนใจ จำนวน 30 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะผลิตกรรมการเกษตร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 ของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาพืชไร่ แผนงานพื้นฐาน แผนงานรอง: แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 2563 12,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์  กางโสภา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.3 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 ผก. 1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 63 ผก 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ/ มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 ผก. 1.19 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 63 ผก 30. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของคณะ/มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การใช้พืชพันธุ์ดีและเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มผลผลิต และสร้างความมั่นคง ด้านอาหารของประเทศ ในปัจจุบันการพัฒนาพันธุ์พืชและผลิตเมล็ดพันธุ์ดำเนินการโดยทั้งภาครัฐและเอกชนแต่ความสนใจของภาคเอกชนในธุรกิจดังกล่าวอยู่ที่เมล็ดพันธุ์พืชลูกผสมที่ให้ผลตอบแทนสูงเท่านั้น ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงพันธุ์ดีและเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้ โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วที่ผลิตโดยภาครัฐยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ในขณะที่เมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่จำหน่ายโดยภาคเอกชนมีราคาค่อนข้างแพง ถึงแม้กรมวิชาการเกษตรมีการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่การกระจายพันธุ์ดังกล่าวยังอยู่ในวงจำกัดเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้มีปริมาณไม่มากนักในแต่ละปี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) โดยมีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน ทั้งหมด 12 หน่วยงาน และได้กำหนดแผนแม่บทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ ต่อยอดความมั่นคงและความยั่งยืนของเมล็ดพันธุ์ไทยในภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผัก) อีกทั้งให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีอย่างเพียงพอ (ข้าวและพืชไร่ตระกูลถั่ว) นอกจากนี้ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มียุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่มุ่งเน้น 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัยด้านการเกษตรและอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพลังงานทดแทน และด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) ทำให้การเข้าใจแผนแม่บทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ผ่านมุมมองของภาครัฐและภาคเอกชนจะมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพการส่งออกเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย จึงทำให้การระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ผ่านการเสวนาจะทำให้สามารถยกระดับประเด็นที่สำคัญ ครอบคลุม ตรงประเด็น และตรงกับความต้องการของประเทศอีกทั้งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อการเรียน การสอน สำหรับนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการเสวนาความเป็นไปได้ของไทยในการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Feasibility of Thailand for Being Seed Hub) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วมเสวนาและวิทยากร และเพื่อกระตุ้นให้ผู้ร่วมเข้าเสวนานำหลักคิดที่ได้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทยในการแข่งขันในเวทีเมล็ดพันธุ์พืชโลก

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ เกี่ยวกับอนาคตของกิจการเมล็ดพันธุ์ประเทศไทย เพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก ในมุมมองของผู้เข้าร่วมเสวนา
เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์กับการศึกษาในหลักสูตร
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับอนาคตของกิจการเมล็ดพันธุ์ประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วมเสวนาและวิทยากร
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอนาคตได้
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
200 คน 200
KPI 4 : จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกิจกรรมเข้ากับการเรียนการสอน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 รายวิชา 4
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับอนาคตของกิจการเมล็ดพันธุ์ประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วมเสวนาและวิทยากร
ชื่อกิจกรรม :
เสวนา 45 ปี พืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง“ความเป็นไปได้ของไทยในการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์” (Feasibility of Thailand for Being Seed Hub)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/12/2562 - 07/12/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์  กางโสภา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.สุจิรา  ทิวจิรกุล (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ศิริบูรณ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ  อาจนาเสียว (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 7,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
7,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 12000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการล่วงหน้าและทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล