15113 : โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 (63-1.3.4)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นายณัฐภัทร ดาวสุข (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 27/11/2562 14:47:03
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
04/12/2562  ถึง  04/01/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  142  คน
รายละเอียด  1. อาจารย์ 1 คน 2. บุคลากร 1 คน 3. นักศึกษา 140 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบพัฒนานักศึกษา
แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานการเรียนการสอน
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
กองทุนกิจการนักศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)
2563 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์  ภักดี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1(62-64)-FAED ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ
เป้าประสงค์ 1.2(62-64)-FAED บัณฑิตเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ สามารถทำงานในองค์กรตั้งแต่ (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ)
ตัวชี้วัด 1FAED63-5 ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการพัฒนาทักษะตามเกณฑ์ ศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ FAED-1.2.2(62-64) สร้างระบบ และกลไกในการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการดำรงชีวิตมีทักษะชีวิตและการทำงาน
กลยุทธ์ FAED-1.2.1(62-64) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (GOOD DESIGNER)
ตัวชี้วัด 1FAED63-7 ร้อยละโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ FAED-1.2.2(62-64) สร้างระบบ และกลไกในการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการดำรงชีวิตมีทักษะชีวิตและการทำงาน
กลยุทธ์ FAED-1.2.1(62-64) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (GOOD DESIGNER)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้ร่างกายมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปลูกฝังให้นักศึกษา เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี พัฒนาความคิด จิตใจ สติปัญญา มีวินัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันจะนำไปสู่ความปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ และเกิดความสามัคคีของนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดจนให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ต่าง ๆ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง
เพื่อให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมกีฬา และนันทนาการต่าง ๆ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลการจัดโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46
KPI 1 : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นเครื่องมือ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลการจัดโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 04/12/2562 - 04/01/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์  ภักดี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายณัฐภัทร  ดาวสุข (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 30 บาท x 90 คน x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,700.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,700.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 20 บาท x 90 คน x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
5,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
เวลาในการซักซ้อมกองเชียร์และผู้นำเชียร์มีน้อย
จำนวนนักศึกษาของคณะค่อนข้างน้อย ทำให้การดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล