14977 : โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.มีนา ทาหอม (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 5/11/2562 14:44:42
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
14/11/2562  ถึง  14/11/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี คณบดี ผอ.สำนัก ผอ.กองและทุกหน่วยงาน ผอ.สำนักงานคณบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563 24,500.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย วรุณสิริ  สุจินดา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
นาง สิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองแผนงาน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 6.1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กลยุทธ์ 63-64MJU6.1.4 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ เชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัย อยู่ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องมีการวางแผนการดำเนินงานในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งการวางแผนการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญที่ได้รับจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเป็นฐานข้อมุลประกอบการจัดสินใจของผู้บริหารต่อไป
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดการสัมมนา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (จากกลุ่มเป้าหมาย 100 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ชุด 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อกิจกรรม :
จัดการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 14/11/2562 - 14/11/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายวรุณสิริ  สุจินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางวรกานต์  เขียวละม้าย (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.ภัครัศ  ยุทธวราชัย (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.มีนา  ทาหอม (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 35 บาท 2 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
7,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน 100 คนๆละ 150 บาท 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
15,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้บริการห้องประชุมสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์(งบประมาณเงินรายได้)วันละ 2,500 บาท 1 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 24500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล