14976 : โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/11/2562 9:18:20
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
06/11/2562  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 21,400.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง ปิยะวดี  ช่างทองเก่ง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.3 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 6.3.1 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.3.1 ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญของแผน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 5.1 การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 5.1.2 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ (Competency) มีจิตบริการ (Service mind) และทำงานได้หลายหน้าที่ (Multi-functional)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน เช่น ยึดถือประโยชน์ของตนเป็นหลัก ขาดความสามัคคี ขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรและองค์การ จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้การดำเนินงานองค์การเป็นไปอย่างราบรื่น สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน และสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้แก่บุคลากรภาครัฐ จริยธรรมในการทำงานมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง บุคลากรเป็นพลังในการขับเคลื่อนขององค์กร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นอกจากจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อจะสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงต้องพึงกระทำโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน เพื่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อองค์กร หากบุคลากรขาดคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานย่อมส่งผลเสียต่อองค์กร ประเทศชาติ ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในเรื่องจริยธรรมในการทำงาน อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายในรูปแบบ E-FORM ผ่านระบบ Financial มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้
5. เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาระบบบริหารงประมาณประจำปี 2563 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 คน 50
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรม :
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกออนไลน์ (E-FORM) ผ่านระบบ Financial มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/11/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางปาณิสรา มีคุณ  ทุนเหลือ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางปิยะวดี  ช่างทองเก่ง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1500.00
ชื่อกิจกรรม :
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/11/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางปิยะวดี  ช่างทองเก่ง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร เป็นเงิน 6,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท เป็นเงิน 6,300 บาท
4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
16,300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 16,300.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภาคบรรยาย จำนวน 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 19900.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล