14963 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 4/11/2562 11:38:31
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
04/11/2562  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  120  คน
รายละเอียด  - นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน - อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนกาจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภาระกิจพัฒนางานเดิม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 2563 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ไชยชนะ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนุในระดับสากล
เป้าประสงค์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม อัตลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 1.2.2.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพไปรับใช้สังคม เป็นภารกิจหนึ่งที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้ามาเรียนในสาขาวิชาพลังงานทดแทน โดยผ่านการบูรณาการด้านวิชาการกับการรับใช้สังคม เมื่อนักศึกษาได้ทำการศึกษาทางทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว ก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำทฤษฎีที่ได้ไปปฏิบัติ เพื่อให้เห็นภาพรวมสำหรับการเรียนในรายวิชานั้นๆ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน จึงได้จัดให้มีการดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนผ่านการจัดทำแผนพลังงานชุมชน เพื่อเติมเต็มความรู้ให้นักศึกษาก้าวไปสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจ โดยอาจารย์ประจำรายวิชาการวางแผนพลังงานชุมชน ได้สร้าง “ ผู้นำรุ่นเยาว์ ” ด้วยการอบรมทักษะความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้แก่กลุ่มนักศึกษาตัวแทน พร้อมอบรมให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม ทั้งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล ทักษะการเป็นผู้นำ ผู้ตาม และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากนั้นจะให้นักศึกษาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชน เพื่อสอบถามถึงความต้องการด้านพลังงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนพลังงานชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ ต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขทั้งระหว่างการเรียนและหลังจากจบการศึกษา การสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา เปิดเวทีให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปใช้ประยุกต์ใช้จริงกับชุมชน สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา จึงจัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2. มัชฌิมานิเทศ 3. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสำเร็จ 4. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียน 5. การเตรียมความพร้อมก่อนการไปสหกิจศึกษา 6. ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 7. ผู้บริหารพบนักศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการเรียน การดำเนินชีวิต ที่ดี
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรคที่ 21
4. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลผลิต: นักศึกษามีแนวทางในการเรียน การดำเนินชีวิต ที่ดี เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรคที่ 21 เกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่
KPI 1 : ร้อยละความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาลัยที่ นศ ได้รับจากกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียน/ (ภาคการศึกษาที่ 1/63) (แบบสอบถาม)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 2 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ลงรายวิชาสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนการไปสหกิจศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/62)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 3 : ร้อยละความรู้ที่ได้รับ (แบบสอบถาม) ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/62)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 4 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ มัชฌิมานิเทศ/ผู้บริหารพบนักศึกษา/ที่ปรึกษาพบนักศึกษา (วันใหว้ครู ภาคการศึกษาที่ 1/63)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 ร้อยละ 50
KPI 5 : ร้อยละความรู้ที่ได้รับ การเตรียมความพร้อมก่อนการไปสหกิจศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/62)(แบบสอบถาม)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 6 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/62)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
95 ร้อยละ 95
KPI 7 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียน/ (ภาคการศึกษาที่ 1/63)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 8 : ร้อยละความรู้ที่ได้รับ (แบบสอบถาม) มัชฌิมานิเทศ/ผู้บริหารพบนักศึกษา/ที่ปรึกษาพบนักศึกษา (วันใหว้ครู ภาคการศึกษาที่ 1/63)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลผลิต: นักศึกษามีแนวทางในการเรียน การดำเนินชีวิต ที่ดี เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรคที่ 21 เกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม : 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียน/ (ภาคการศึกษาที่ 1/63)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร จำนวน 100 ชุดๆละ 8 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 800.00 บาท 0.00 บาท 800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 120 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3200.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม : 2 มัชฌิมานิเทศ/ผู้บริหารพบนักศึกษา/ที่ปรึกษาพบนักศึกษา (วันใหว้ครู ภาคการศึกษาที่ 1/63)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 300 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 2 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 12000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม : 3 การเตรียมความพร้อมก่อนการไปสหกิจศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/62)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 120 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2400.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม : 4 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/62)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 120 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2400.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล