14962 : ปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอาหาร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 4/11/2562 16:18:00
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
11/11/2562  ถึง  22/11/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  40  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 32,300.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  จตุรงค์ล้ำเลิศ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.3 ความเข้มแข็งของหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.3.3 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาบริหารหลักสูตร โดยเกณฑ์ AUN QA
กลยุทธ์ 61-64MJU1.3.13 พัฒนารายวิชา/หลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรของชาติและ Thailand 4.0 ของสำนักบริหารฯ / รองวิชาการ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ ความเข้มแข็งของหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวชี้วัด EN63-1.3.3 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาบริหารหลักสูตร โดยเกณฑ์ AUN QA
กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN QA และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกลทางอาหาร และกระบวนการแปรรูปในการพัฒนาผลผลิตเกษตรไปสู่ในระดับอุตสาหกรรมเกษตร ดังนั้นการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอาหารจึงเป็นภาระกิจหนึ่งที่สำคัญของ สาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหารนั้น จะต้องมีความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อใช้ในการวิจัย ออกแบบ พัฒนา และยังสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆจากต่างประเทศให้เหมาะสมต่อกรรมวิธีผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้ ดังนั้นเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการใช้บัณฑิตในสังคม จึงปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และสังคม เพื่อให้ได้โครงสร้างหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
2 เพื่อดำเนินการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและอนาคต
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : การเสวนาเพื่อปรับปรุง และวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
KPI 1 : 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเสวนาต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : 1. จำนวนหลักสูตรที่เข้ารับการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 หลักสูตร 2
KPI 3 : 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (40)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
40 คน 40
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : การเสวนาเพื่อปรับปรุง และวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ชื่อกิจกรรม :
- การเสวนาเพื่อปรุงปรุงหลักสูตรโดยกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 11/11/2562 - 22/11/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  จตุรงค์ล้ำเลิศ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
สำหรับ 20 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ 20 คน จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน
6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
6,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
3,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 14900.00
ชื่อกิจกรรม :
- การเสวนาเพื่อวิพากษ์หลักสูตรโดยกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 11/11/2562 - 22/11/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  จตุรงค์ล้ำเลิศ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะสำหรับคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
จำนวน 1 คน คนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
6,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับ 20 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ 20 คน จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนกรรมการวิพากษ์หลักสูตร จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน
6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
6,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 17400.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล