14941 : โครงการทัศนศึกษาองค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/11/2562 9:27:56
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
03/10/2562  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  65  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 จำนวน 65 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 52,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ธนวัฒน์  ปินตา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.5.1 ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองทุกระดับของไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการเมืองและการปกครอง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่การเรียนภาคปฏิบัติจะดำเนินการอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ก็เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการศึกษาดูงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ดังนั้นการนำนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ก็เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่ที่มีการจัดองค์กรทั้งในส่วนของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ได้แก่ การศึกษาดูงานการบริหารการปกครองที่ดีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลนครนครราชสีมา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงานในระบบขององค์กรปกครองส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางนครราชสีมา และศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานจากองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
3 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ บุคคล แนวคิด ตลอดจนแรงบันดาลใจในการเรียนวิชารัฐศาสตร์
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการทัศนศึกษาองค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
65 คน 65
KPI 2 : ร้อยละนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่ได้ฝึก ประสบการณ์ในวิชาชีพจากการเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงและนำความรู้ที่ได้รับมาช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนให้เกิดประโยชน์ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการทัศนศึกษาองค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์
ชื่อกิจกรรม :
ทัศนศึกษาองค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/10/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ธนวัฒน์  ปินตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.เกศินี  วีรศิลป์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์อุบลวรรณ  สุภาแสน (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.ปัญจพร  คำโย (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์  นาคประสม (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างเหมารถ เป็นเงิน 52,000 บาท
(นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 65 คน ๆ ละ 800 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
52,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 52,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 52000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล