14938 : โครงการทัศนศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 31/10/2562 11:38:57
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/11/2562  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  76  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ปี 4 (รหัสนักศึกษา 59 และ 61) จำนวน 76 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 60,800.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ  คำโย
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.5.1 ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ ได้เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการระบบเกษตรป่าไม้ทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อทำการเกษตรและในขณะเดียวกันก็มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วย ตามปรัชญาของสาขาวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านทางด้านเกษตรป่าไม้ การจัดการเรียนการสอนนั้นมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่การเรียนจะดำเนินการอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ก็เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการศึกษาดูงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ ดังนั้นการนำนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ชั้นปีที่ 4 ไปทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่ก็เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่มีการจัดการระบบเกษตรป่าไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันจะทำให้เกิดความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการเรียนและการประกอบวิชาชีพต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการระบบเกษตรป่าไม้ในประเทศไทย
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานจากการจัดการระบบเกษตรป่าไม้
3 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้แก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ บุคคล แนวคิด ตลอดจนแรงบันดาลใจในการเรียนสาขาวิชาเกษตรป่าไม้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการทัศนศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
76 คน 76
KPI 2 : ร้อยละนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ ได้รับ ประสบการณ์ในวิชาชีพจากการเรียนรู้โดยตรงและนำความรู้ที่ได้รับมาช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนให้เกิดประโยชน์ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการทัศนศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้
ชื่อกิจกรรม :
ทัศนศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/11/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ  คำโย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย  อาษานอก (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  พงษ์การัณยภาส (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.ประเจต  อำนาจ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์วรวุฒิ  งามพิบูลเวท (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายเปรมชัย  สุทธคุณ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์สุมัย  หมายหมั้น (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างเหมารถ เป็นเงิน 60,800 บาท
(นักศึกษาเกษตรป่าไม้ จำนวน 76 คน ๆ ละ 800 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
60,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 60800.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล