14937 : โครงการทัศนศึกษาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการจัดการการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 31/10/2562 10:46:57
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
04/11/2562  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  300  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน บิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2563 191,240.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ทิพย์วดี  โพธิ์สิทธิพรรณ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ TDS63ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ TDS1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล (63)
ตัวชี้วัด TDS1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี (63)
กลยุทธ์ TDS1.2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ (63)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้ดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตกําลังคนที่ตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมเรื่องการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับกรมการท่องเที่ยวในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพ โครงการดังกล่าวสามารถนำส่งผลผลิตที่เป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีทักษะการทำงานเพิ่มสูงขึ้นที่สามารถเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวได้อย่างเด่นชัด ดังสอดคล้องกับพันธกิจด้านการสนับสนุนการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบหลักของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกรมการท่องเที่ยว เล็งเห็นว่านักศึกษาควรได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงด้านเทคนิคการนำเที่ยวเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการนำเที่ยว รวมทั้งการสื่อสารในงานมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพ และได้รับประสบการณ์สถานการณ์จริงในด้านการท่องเที่ยว โดยมีมัคคุเทศก์มืออาชีพ มัคคุเทศก์สมรรถนะสูงผลผลิตจากการบริการวิชาของคณะฯ เป็นมัคคุเทศก์ต้นแบบ และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในกับนักศึกษาจากประสบการณ์จริงในแหล่งท่องเที่ยวจริง นอกจากนั้นยังเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่ง การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษา รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในงานมัคคุเทศก์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษาแนวทางการทำนุบำรุงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมไทย และหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการศึกษาถึงการจัดการการท่องเที่ยว และผลกระทบของการจัดการการท่องเที่ยวที่มีต่อท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนต่อไป ดังนั้นเพื่อการให้การผลิตบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการตรงกับความต้องการของเป้าหมายตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกรมการท่องเที่ยว จึงขอเสนอโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติได้ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวนอกห้องเรียน และผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพ
เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการจัดการการท่องเที่ยว
เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการนำเที่ยว และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในงานมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพ
เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในงานมัคคุเทศก์
เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมไทย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาได้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษา ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวนอกห้องเรียน และผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพ โดยเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการนำเที่ยว และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในงานมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในงานมัคคุเทศก์ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมไทย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
KPI 1 : ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่องานด้านการเป็นมัคคุเทศก์และการจัดการการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 ระดับ 4
KPI 2 : ร้อยละของความรู้ของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากการทัศนศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเป็นมัคคุเทศก์และการจัดการการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์โครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษา ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวนอกห้องเรียน และผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพ โดยเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการนำเที่ยว และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในงานมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในงานมัคคุเทศก์ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมไทย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการนำเที่ยวและการสื่อสารในงานมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพสำหรับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (รหัส 60) และนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง (รหัส 61)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 04/11/2562 - 30/11/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ทิพย์วดี  โพธิ์สิทธิพรรณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1,200 บาท x 2 คืน x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1,200 บาท X 8 ชม. X 2 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
19,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 19,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 28000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการนำเที่ยวและการสื่อสารในงานมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพสำหรับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (รหัส 60) และนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง (รหัส 61)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 30/04/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ทิพย์วดี  โพธิ์สิทธิพรรณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1,200 บาท x 2 คืน x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1,200 บาท X 8 ชม. X 2 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
19,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 19,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 28000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการนำเที่ยวและการสื่อสารในงานมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพสำหรับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคกลางสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (รหัส 61) และนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง (รหัส 62)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 31/05/2564
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ทิพย์วดี  โพธิ์สิทธิพรรณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1,200 บาท x 2 คืน x 2 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร จำนวน 5,000 บาท x 2 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1,200 บาท X 8 ชม. X 2 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 19,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 19,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 35400.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการจัดการการท่องเที่ยวเส้นทางภาคกลางสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (รหัส 60)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 05/11/2562 - 10/12/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ทิพย์วดี  โพธิ์สิทธิพรรณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก จำนวน 1,200 บาท x 4 คืน x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถบัส จำนวน 5,000 บาท x 1 คัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 240 บาท x 5 วัน x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 11000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการจัดการการท่องเที่ยวเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (รหัส 60)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 31/03/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ทิพย์วดี  โพธิ์สิทธิพรรณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก จำนวน 1,200 บาท x 5 คืน x 2 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถบัส จำนวน 5,000 บาท x 1 คัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 240 บาท x 6 วัน x 2 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,880.00 บาท 0.00 บาท 2,880.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 19880.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการจัดการการท่องเที่ยวเส้นทางเหนือ และ ภาคกลางสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (รหัส 61)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/05/2563 - 31/05/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ทิพย์วดี  โพธิ์สิทธิพรรณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก จำนวน 1,200 บาท x 6 คืน x 2 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 14,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถบัส จำนวน 5,000 บาท x 1 คัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 240 บาท x 7 วัน x 2 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,360.00 บาท 0.00 บาท 3,360.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 22760.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการจัดการการท่องเที่ยวเส้นทางภาคกลางสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง (รหัส 61)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 12/11/2562 - 16/11/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์  ภู่น้อย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก จำนวน 1,200 บาท x 4 คืน x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถบัส จำนวน 5,000 บาท x 1 คัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 240 บาท x 5 วัน x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 11000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการจัดการการท่องเที่ยวเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง (รหัส 61)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 30/04/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์  ภู่น้อย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก จำนวน 1,200 บาท x 5 คืน x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 6,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถบัส จำนวน 5,000 บาท x 1 คัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 240 บาท x 6 วัน x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,440.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,440.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 12440.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการจัดการการท่องเที่ยวเส้นทางภาคเหนือและภาคกลางสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง (รหัส 62)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 31/05/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์  ภู่น้อย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก จำนวน 1,200 บาท x 6 คืน x 2 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 14,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถบัส จำนวน 5,000 บาท x 1 คัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 240 บาท x 7 วัน x 2 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,360.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,360.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 22760.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล