14935 : โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 31/10/2562 11:30:31
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
03/10/2562  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  75  คน
รายละเอียด  นักสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว รหัส 60 61 62 63
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน - 2563 15,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. อำนวยพร  ใหญ่ยิ่ง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.5.1 ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาได้เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของแต่ละแขนงสาขาวิชาอย่างครบถ้วนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่การเรียนภาคปฏิบัติจะดำเนินการอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ก็เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการศึกษาดูงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นการนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ก็เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่ที่มีการจัดองค์กรที่สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษาอยู่ อันจะทำให้เกิดความเข้าใจต่อบทเรียนและแรงบันดาลใจในการเรียนและการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน
2. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้แก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ บุคคล แนวคิด ตลอดจนแรงบันดาลใจในการเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
75 คน 75
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
ชื่อกิจกรรม :
การฝึกทักษะการบริหารจัดการนำเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/10/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.อำนวยพร  ใหญ่ยิ่ง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  วณิชชานนท์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์พิรานันท์  จันทาพูน (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.นฤพนธ์  เลิศกาญจนาพร (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.เกษราพร  ทิราวงศ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างเหมารถ เป็นเงิน 9,200 บาท
(คำนวณจากจำนวนนักศึกษา รหัส 60 61 จำนวน 46 คน ๆ ละ 200 บาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
9,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9200.00
ชื่อกิจกรรม :
การฝึกทักษะการบริหารจัดการนำเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/10/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.อำนวยพร  ใหญ่ยิ่ง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  วณิชชานนท์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์พิรานันท์  จันทาพูน (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.นฤพนธ์  เลิศกาญจนาพร (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.เกษราพร  ทิราวงศ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างเหมารถ เป็นเงิน 5,800 บาท
(คำนวณจากจำนวนนักศึกษา รหัส 61 62 จำนวน 29 คน ๆ ะ 200 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
5,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5800.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล