14929 : โครงการสนับสนุนคณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor กรรมการที่ปรึกษาอื่นด้านวิชาการในระดับนานาชาติ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 30/10/2562 14:45:44
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
04/11/2562  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  2  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ภายในคณะ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมงฯ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,000 บาท 2563 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง กัลยารัตน์  วงศ์แก้ว
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์  จิตมนัส
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการต่างประเทศ
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 2.การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 2.2 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 2.2.4 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญไปถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการกับต่างประเทศ
กลยุทธ์ 61-64MJU2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสไปถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการยังต่างประเทศ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-63-1. การผลิตบัณฑิตที่อดทนและเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ
เป้าประสงค์ FT-63-1.4 คณาจารย์มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด FT-63-1-17 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็นVisiting Professor /กรรมการ/ที่ปรึกษา/อื่นๆ ด้านวิชาการในต่างประเทศ
กลยุทธ์ FT-63-1.4.3 ส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การพัฒนานักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมอื่น ๆ แล้ว การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคณาจารย์นับเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และ/หรือ นวัตกรรมสมัยใหม่ที่นำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น องค์กรต้องให้ความสำคัญซึ่งจะเป็นส่วนในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้เล็งเห็นถึงสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ ซึ่งนอกจากจะนำองค์ความรู้ที่มีคุณภาพมาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนแล้ว ยังนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำทั้งในระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย คณะจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนคณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor กรรมการ ที่ปรึกษา อื่นด้านวิชาการในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะ ได้มีการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีคุณภาพให้แก่สาธารณชนได้เรียนรู้ ก่อให้เกิดการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มวิชาการในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor กรรมการ ที่ปรึกษา อื่นด้านวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นที่ยอมรับด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับนานาชาติ
KPI 1 : จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor กรรมการ ที่ปรึกษา อื่น ด้านวิชาการในระดับนานาชาติ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 คน 2
KPI 2 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับนานาชาติ
ชื่อกิจกรรม :
โครงการสนับสนุนคณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor กรรมการ ที่ปรึกษา อื่นด้านวิชาการในระดับนานาชาติ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 04/11/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางกัลยารัตน์  วงศ์แก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเดินทางไปเป็น Visiting Professor กรรมการ ที่ปรึกษา อื่น ด้านวิชาการในต่างประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ) จำนวน 2 คนๆ ละ ไม่เกิน 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
10,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล