14928 : โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 30/10/2562 13:51:40
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
04/11/2562  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  60  คน
รายละเอียด  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนอื่น กองทุนพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 84,000 บาท 2563 84,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง กัลยารัตน์  วงศ์แก้ว
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล  พรมยะ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.3 ความเข้มแข็งของหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.3.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU ุ6.1.2 ผลการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 63-64MJU6.1.5 ขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-63-6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ FT-63-6.2 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด FT-63-6-2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
กลยุทธ์ FT-63-6.2.1 พัฒนากระบวนการวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ FT-63-6.2.2 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวชี้วัด FT-63-6-3 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะ
กลยุทธ์ FT-63-6.2.5 พัฒนากระบวนการจัดทำแผนฯ และการติดตาม ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในการดำเนินพันธกิจหลักนั้นสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะ เพื่อให้คณะสามารถดำเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะฯ จึงต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะฯ โดยคำนึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ตลอดจนตอบสนองต่อนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ สร้างบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นที่ยอมรับ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมนั้น คณะฯ จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กร และเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ รวมถึงสร้างความเข้าใจให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสามารถวางแผนการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างมั่นคงและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ตามเป้าหมายที่วางไว้
เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ทั้งในด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของคณะฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะมีประสิทธิภาพ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM)
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 2 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 3 : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
6 ครั้ง 6
KPI 4 : ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 5 : ระดับความสำเร็จของการนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 ระดับ 4
KPI 6 : แนวปฏิบัติที่ดีตามแผนการจัดการความรู้หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 เรื่อง 3
ผลผลิต : ระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะมีประสิทธิภาพ : กิจกรรมสรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
KPI 1 : ระดับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 2 : (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
KPI 3 : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 4 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 5 : แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะมีประสิทธิภาพ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM)
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 04/11/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิรินยา  อ้นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,800.00 บาท 1,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
ผลผลิต : ระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะมีประสิทธิภาพ : กิจกรรมสรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมสรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 04/11/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางกัลยารัตน์  วงศ์แก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึกสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 18,000.00 บาท 18,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเย็นสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถสองแถวในอัตรารวมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 วัน ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 74000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล