14860 : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117