14843 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามุ่งสู่บัณฑิตนักปฏิบัติเชิงบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ครั้งที่ 1 : A Cup of Coffee from The Artiscience
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21/10/2562 11:51:44
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
21/10/2562  ถึง  25/10/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 10 คน 2. คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 10 คน 3. คณะศึกษาดูงานจากภายนอก จำนวน 10 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ แผนงานยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2563 9,900.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง ดวงใจ  ไพพงค์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ TDS63ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ TDS1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล (63)
ตัวชี้วัด TDS1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี (63)
กลยุทธ์ TDS1.2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ (63)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญคือการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในปัจจุบัน (Disruption) มีเป้าหมายหลักให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ มีความรู้ในหลากหลายศาสตร์ สามารถปรับประยุกต์ความรู้และต่อยอดให้เกิดความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ได้ นอกจากนี้ คณะยังตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ได้บูรณาการความรู้ร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ดังนั้น คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามุ่งสู่บัณฑิตนักปฏิบัติเชิงบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ครั้งที่ 1 : A Cup of Coffee from The Artiscience ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ได้เรียนรู้ศาสตร์ที่แตกต่างกัน เรียนรู้ความหลากหลาย สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของโลกในอนาคตได้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรในศาสตร์ที่แตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียนปกติ สร้างความหลากหลายทางวิชาการ เสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการบูรณาการศาสตร์เพืี่อต่อยอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
KPI 1 : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมครั้งที่ 1
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 2 : ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 ระดับ 4
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการบูรณาการศาสตร์เพืี่อต่อยอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการฝึกอบรม Coffee Brewing by Syphon Technique

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 21/10/2562 - 25/10/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางดวงใจ  ไพพงค์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
3,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 บาท x 30 คน x 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
900.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 900.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมมนาคุณวิทยากร จำนวน 1,200 บาท x 5 ชั่วโมง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
6,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9900.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล