14837 : โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพด้านงานวิจัย
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25/10/2562 14:43:17
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
18/10/2562  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  20  คน
รายละเอียด  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กองทุนเพื่อการวิจัย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000.00 บาท 2563 50,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. ศิรินยา  อ้นแก้ว
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ  หวังชัย
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิจัยและนวัตกรรม
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 3.การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 3.1 ผลงานวิจัยมุ่งเน้นภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 3.1.2 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์ฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 3.1.5 สร้างเครือข่ายและผลักดันให้มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเชิงรุก
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 3.1.4 ร้อยละของงบประมาณวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 61-64MJU 3.1.7 พัฒนาชุดโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นด้านเกษตรและอาหาร
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 3.1.7 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด
กลยุทธ์ 61-64MJU 3.1.11 สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยทำงานวิจัย
เป้าประสงค์ 61-64MJU 3.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/เชิงนโยบาย/ เชิงสาธารณะ สังคมชุมชน/ เชิงวิชาการและการเรียนการสอน)
กลยุทธ์ 61-64MJU 3.2.1 ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทุกมิติ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ วิชาการ สาธารณะ สังคม นโยบาย ฯลฯ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 3.2.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยุทธ์ 61-64MJU 3.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 61-64MJU 3.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 3.2.4 จำนวนผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 63MJU3.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ด้านการเกษตรไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 3.2.5 ร้อยละของบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน (Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
กลยุทธ์ 61-64MJU 3.2.6 ส่งเสริมและผลักดันวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 3.2.8 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
กลยุทธ์ 61-64MJU 3.2.9 สนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพให้ได้รับการจดสิทธิบัตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-63-3. มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ FT-63-3.1 สร้างนักวิจัยมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด FT-63-3-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
กลยุทธ์ FT-63-3.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์นำงานวิจัยมาบูรณาการร่วมกับพันธกิจด้านอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและแหล่งทุน
ตัวชี้วัด FT-63-3-5 ร้อยละบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(Citation) ใน Refereed journalหรือในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
กลยุทธ์ FT-63-3.1.3 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด FT-63-3-6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกและมีการรับรองการใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ FT-63-3.1.4 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ตัวชี้วัด FT-63-3-7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
กลยุทธ์ FT-63-3.1.5 สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด FT-63-3-8 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
กลยุทธ์ FT-63-3.1.6 สร้างนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สร้างสายพันธุ์สัตว์น้ำแม่โจ้ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
ตัวชี้วัด FT-63-3-9 ร้อยละของผลงานวิชาการที่เสนอขอรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ
กลยุทธ์ FT-63-3.1.7 สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย
ตัวชี้วัด FT-63-3-10 จำนวนทุนวิจัยภายนอกที่นักวิจัยได้รับ
กลยุทธ์ FT-63-3.1.2 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพื่อแสวงหาแหล่งทุน และผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด FT-63-3-11 จำนวนเครือข่ายงานวิจัยในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ FT-63-3.1.8 ดำเนินงานกับเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษา
ตัวชี้วัด FT-63-3-14 ระดับความพึงพอใจของนักวิจัยต่อปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ด้านการวิจัย
กลยุทธ์ FT-63-3.2.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ขั้นสูง และขอความร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

งานวิจัย ถือเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่คณะต้องดำเนินการขับเคลื่อนให้คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องนั้น คณะควรมีการวางแผน และกำหนดทิศทางการดำเนินงานวิจัยที่ชัดเจน เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนงานวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณาจารย์ และบุคลากรควรได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณ การพัฒนาสมรรถนะของนักวิจัย ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของคณะให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง คณะจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนประสิทธิภาพด้านงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากรภายในคณะ และนักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด นำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่งานวิจัยแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพวารสารของคณะให้ได้มาตรฐาน 3. กิจกรรมส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 4. กิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย 5. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย 6. กิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายนอก โดยทางคณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะช่วยผลักดันงานวิจัยของคณะฯ ให้เกิดประโยชน์สู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของคณะให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารของคณะให้ได้มาตรฐาน
เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย นำไปสู่การต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยให้แก่คณาจารย์
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย
เพื่อแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัย : กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่งานวิจัยแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
KPI 1 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 3 : แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
KPI 4 : ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 5 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จากจำนวน 20 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัย : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพวารสารของคณะให้ได้มาตรฐาน
KPI 1 : จำนวนครั้งในการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพวารสาร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ครั้ง 1
KPI 2 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัย : กิจกรรมส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
KPI 1 : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์จริง
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 เรื่อง 4
KPI 2 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัย : กิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
KPI 1 : จำนวนเอกสาร / คู่มือ / แผ่นพับ ที่ยื่นขอจดลิขสิทธิ์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
7 เรื่อง 7
KPI 2 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 3 : จำนวนผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 เรื่อง 3
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัย : กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย
KPI 1 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 2 : จำนวนครั้งที่ร่วมใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อดำเนินงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 ครั้ง 2
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัย : กิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายนอก
KPI 1 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 2 : จำนวนเครือข่ายด้านการวิจัย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เครือข่าย 1
KPI 3 : จำนวนทุนวิจัยภายนอกที่ได้รับ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ทุน 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัย : กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่งานวิจัยแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่งานวิจัยแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/10/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิรินยา  อ้นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 600.00 บาท 600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3000.00
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัย : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพวารสารของคณะให้ได้มาตรฐาน
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพวารสารของคณะให้ได้มาตรฐาน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/10/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิรินยา  อ้นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพวารสารของคณะ จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5000.00
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัย : กิจกรรมส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/10/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิรินยา  อ้นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำป้ายไวนิลหรือแผ่นพับ เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2000.00
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัย : กิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/10/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิรินยา  อ้นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัย : กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/10/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิรินยา  อ้นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3000.00
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัย : กิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายนอก
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายนอก

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/10/2562 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิรินยา  อ้นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับวิทยากร เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับคณาจารย์ เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 600.00 บาท 600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนสำหรับวิทยากรภาคบรรยาย จำนวน 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร เป็นเงิน 3,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,200.00 บาท 3,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 27000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล