14787 : เสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางนพนิตย์ วงศ์สุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/10/2562 10:24:13
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
17/10/2562  ถึง  31/12/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  20  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ผู้แทนกลุ่มอาชีพใน อ.สันทราย และตัวแทนจากภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2563 4,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี  กล่อมธงเจริญ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 4.การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.1 ระบบการบริหารจัดการงานบริการ วิชาการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 4.1.5 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 63-4MJU4.1.9 พัฒนาหลักเกณฑ์ในการของบประมาณบริการวิชาการให้เอื้อต่อนักวิจัยรุ่นใหม่ การ บูรณาการ และการทำงานเป็นทีม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA63-3 ด้านการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ BA63-G15 มีการให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของคณะฯ
ตัวชี้วัด BA63-KPI 30 จำนวนหลักสูตรจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (P.5)
กลยุทธ์ BA63-S18 ส่งเสริมให้มีการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ในการบริการวิชาการแก่สังคมจึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้นำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย คณะบริหารธุรกิจจึงได้จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ โดยนำความรู้จากประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ให้บริการวิชาการ และวิจัยชุมชนได้นำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอในการพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และภายนอกภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน และผู้ประกอบการ
เพื่อแสวงหาหัวข้องานวิจัย และงานบริการวิชาการแก่สังคมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลการเสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ
KPI 1 : รายงานสรุปผลการเสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรมม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 คน 20
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลการเสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ
ชื่อกิจกรรม :
เสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/11/2562 - 06/11/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี  กล่อมธงเจริญ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายณัฐกุล  วงศ์กา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คนๆ ละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 150 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล