14717 : สหกิจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางนพนิตย์ วงศ์สุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21/10/2562 11:28:41
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
21/10/2562  ถึง  31/08/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  115  คน
รายละเอียด  คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2563 104,500.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ นนท์  ปิ่นเงิน
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ณัฐดนัย  เขียววาท
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.6 ระดับความสำเร็จการประเมินผลของนักศึกษาที่ผ่านการใช้ทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.9 สร้างข้อมูลเนื้อหาเพื่อสร้างแบบสอบถามเพื่อทำการประเมิน -หาแนวทางในการส่งและรับคืนแบบสอบถามให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด -ชี้แจงการตอบแบบประเมินเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่เป็นความจริงมากที่สุด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA63-1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
เป้าประสงค์ BA63-G02 มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด BA63-KPI 04 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) (คำรับรอง)
กลยุทธ์ BA63-S04 พัฒนาและสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ
เป้าประสงค์ BA63-G06 มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด BA63-KPI 11 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่ใช้เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ IT/ ทักษะวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 (คำรับรอง)
กลยุทธ์ BA63-S08 ผลิตบัณฑิตที่สอดรับกับอัตลักษณ์ของคณะฯ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นปฏิบัติงานให้กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบ โดยจัดให้นักศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ที่มีการกำหนดรูปแบบการทำงานของนักศึกษา ให้สามารถทำงานอยู่ในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเหมือนกับพนักงานคนหนึ่งขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ งานสหกิจศึกษา จึงได้กำหนดรูปแบบของกระบวนการตั้งแต่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจนกระทั่งกลับมาจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านบุคลิภาพ วุฒิภาวะและคุณสมบัติของนักศึกษาให้พร้อมก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ทำให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีทัศนคติที่ดีในการทำงาน เป็นผู้ที่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต้องการ เพื่อทำให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา สธ 497 สหกิจศึกษา โดยเป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน ระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน เข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยกำหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงานและการเรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง เป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อทำให้การเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพแก่นักศึกษามากที่สุด

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทางสังคม อย่างมีระบบตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัดและการบริหารงาน หรือพบเห็นปัญหาต่างๆ ที่แท้จริง ของการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ ทั้งด้านบุคลิกภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : คุณภาพของบัณฑิตตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
KPI 1 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
115 คน 115
KPI 2 : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม (จากสถานประกอบการ)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
ผลผลิต : นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานหลังจากไปสหกิจศึกษาได้
KPI 1 : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ี่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
115 คน 115
KPI 3 : ผลการประเมินของอาจารย์ต่อการนำเสนอผลงานหลังสหกิจศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
ผลผลิต : นักศึกษามีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ก่อนไปสหกิจศึกษา
KPI 1 : นักศึกษามีความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพก่อนไปสหกิจศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
115 คน 115
KPI 3 : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : คุณภาพของบัณฑิตตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
ชื่อกิจกรรม :
นิเทศงานสหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2563 - 31/08/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร  ชูชื่น (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์  มารังค์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ณัฐดนัย  เขียววาท (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์นนท์  ปิ่นเงิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าพาหนะ จำนวน 5 คนๆละ 7,255 บาท เป็นเงิน 36,275 บาท
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนๆละ 240 บาท 3 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
3.ค่าที่พัก จำนวน 5 คนๆละ 1,500 บาท 2 คืน เป็นเงิน15,000 บาท
รวมเป็นเงิน 54,875 บาท ทั้งนี้ขอเบิกเพียง 47,875 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 47,875.00 บาท 0.00 บาท 47,875.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 47875.00
ผลผลิต : นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานหลังจากไปสหกิจศึกษาได้
ชื่อกิจกรรม :
นำเสนอผลงานหลังจากไปสหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 21/10/2562 - 30/11/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์นนท์  ปิ่นเงิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 115 คนๆละ 75 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 8,625 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
8,625.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,625.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 8625.00
ผลผลิต : นักศึกษามีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ก่อนไปสหกิจศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
อบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2563 - 31/05/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์นนท์  ปิ่นเงิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คนๆละ 20 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 48,000.00 บาท 0.00 บาท 48,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 48000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล