14712 : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง (Open can) ครั้งที่ 27
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางผุสดี วงศ์มาศ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/10/2562 11:43:27
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/01/2563  ถึง  06/01/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  112  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 1. งบประมาณเงินรายได้ (เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) เป็นเงิน 35,000 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ (งบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา) เป็นเงิน 5,000 บาท
2563 40,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์  ยอดคำ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ
ตัวชี้วัด 63 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ซึ่งนอกเหนือจากทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว คณะฯ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะด้านความร่วมมือ ทักษะการทำงานเป็นทีม บทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การเคารพกฎกติกาในการจัดกิจกรรมร่วมกันในสังคม การมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ ยังสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 27 เป็นหนึ่งในกิจกรรมนักศึกษาส่งเสริมด้านวิชาการ โดยมีกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิชาการ การประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ พัฒนาทักษะทางวิชาการ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพแก่นักศึกษาของคณะฯ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การแข่งขันเชียร์และประกวดดาวเดือน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องและบุคคลรอบข้างในสังคม รู้จักความมีน้ำใจของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ และในปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนถึงบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านวิชาการ และด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนส่งเสริมด้านวิชาการ และด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 27 (ระดับประเทศ)
KPI 1 : นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมและแข่งขันแสดงความสามารถ ผ่านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านวิชาการ และด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 2 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนส่งเสริมด้านวิชาการ และด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 27 (ระดับประเทศ)
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/01/2563 - 06/01/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  ตาลดี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  เสนพันธุ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าจ้างเหมาบริการรถพร้อมน้ำมัน เป็นเงิน 40,000 บาท
สำหรับขนส่งนักศึกษาและบุคลากร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะฯ จำนวน 112 คน เดินทางไป - กลับ เพื่อเข้าร่วมกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 27 ในระหว่างวันที่ 2 - 6 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 40,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 40000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล