14710 : โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นายชินกร การเลียง (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/10/2562 15:18:02
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/10/2562  ถึง  30/11/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  55  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน นักศึกษา จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 55 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนานักศึกษา หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (องค์การนักศึกษา) 2563 293,300.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ชินกร  การเลียง
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์  สุวรรณรักษ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาย สุกิจ  ติดชัย
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนานักศึกษา
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 63 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 63MJU 1.5.2 บูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้สอดคล้องตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรนักศึกษาระหว่างสถาบัน จะส่งเสริมให้การดําเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษามีความเข้ม แข็ง เป็นระบบ และมีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการเรียนรู้ ได้ประสบการณ์และพัฒนาทักษะใน ด้านต่างๆ เช่น การเป็นผู้นํา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความเสียสละ ความสามัคคี การมีจิตอาสาและการทํางานร่วมกับผู้อื่นให้แก่ สมาชิกองค์การนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์การนักศึกษาระหว่างสถาบันอันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในอนาคต จากความสำคัญข้างต้น เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบริหารงาน องค์การนักศึกษาจึงมีความประสงค์จะจัดโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและอนุกรรมการองค์การนักศึกษาได้แลกเปลี่ยน กระบวนการบริหารงาน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรนักศึกษาต่างสถาบันตลอดจนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและบริหารงานขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกองค์การนักศึกษาอีกทั้งมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การบริหารงานให้กับอนุกรรมการองค์การนักศึกษา เพื่อให้อนุกรรมการองค์การนักศึกษาได้ความรู้ละปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการดําเนินโครงการให้แก่นักศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานเป็นทีมตลอดจนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้การบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาให้กับอนุกรรมการองค์การนักศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ระหว่างมหาวิทยาลัย และอนุกรรมการได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
KPI 1 : ระดับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : จำนวนเครือข่ายองค์การนักศึกษา
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 เครือข่าย 5
KPI 3 : - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและอนุกรรมการองค์การนักศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 4 : - ระดับความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 5 : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ระหว่างมหาวิทยาลัย และอนุกรรมการได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 04/11/2562 - 10/11/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายชินกร  การเลียง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา จำนวน 50 คน X 5 วัน X 240 เป็นเงิน 60,000 บาท
- ค่าเบี้ยงเลี้ยงบุคลากร จำนวน 5 คน X 5 วัน X 240 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าที่พักบุคลากร จำนวน 5 คน X 4 คืน X คืนละ 600 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าที่พักนักศึกษาขอเบิกสูงกว่าอัตราที่กำหนด จำนวน 50 คน X คนละ 600 บาท X 4 คืน เป็นเงิน 120,000บาท
- ค่าของที่ระลึก จำนวน 5 ชิ้น X 300 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
- ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน X คันละ 1,800 บาท X 6 วัน เป็นเงิน 10,800 บาท
- ค่าจ้างเหมารถบัส จำนวน 1 คัน X คันละ 8,500 บาท X 6 วัน เป็นเงิน 51,000 บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล ขนาด 1X3 เมตร) จำนวน 1 ผืน X ผืนละ 360 บาท เป็นเงิน 360 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
261,660.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 261,660.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 1 คน X 5ชั่วโมง X 300 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- สมุด จำนวน 50 เล่ม X เล่มละ 20 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
- กระดาษบรู๊ฟ จำนวน 50 แผ่น X แผ่นละ 3 บาท เป็นเงิน 150 บาท
- กรรไกร จำนวน 6 อัน X อันละ 50 บาท เป็นเงิน 300 บาท
- ปากกาลูกลื่น จำนวน 50 ด้าม X ด้ามละ 5 บาท เป็นเงิน 250 บาท
- กระดาษ A4 จำนวน 10 รีม X รีมละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
- ปากกาเคมี จำนวน 32 ด้าม X ด้ามละ 10 บาท เป็นเงิน 320 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ X 22,700 บาท เป็นเงิน 22,700 บาท
- ที่เย็บ เบอร์ 10 แม็กซ์ HD-10 จำนวน 2 ตัว X ตัวละ 60 บาท เป็นเงิน 120 บาท
- ที่ถอนลวด จำนวน 1 อัน X อันละ 200 บาท เป็นเงิน 200 บาท
- ลวดเสียบ จำนวน 1 กล่อง X กล่องละ 50 บาท เป็นเงิน 50 บาท
- ลวดเย็บ MAX 8-1M จำนวน 5 กล่อง X กล่องละ 10 บาท เป็นเงิน 50 บาท
- ค่าป้ายชื่อพร้อมสายคล้องคอ 50 อัน X อันละ 80 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
30,140.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,140.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 293300.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล