14698 : โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารงาน และสร้างเครือข่ายสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นายประภินวิชฬ์ ทาวัน (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/10/2562 20:52:39
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
10/10/2562  ถึง  20/11/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  45  คน
รายละเอียด  ๑. อาจารย์/เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน ๒. สมาชิกสภานักศึกษา จำนวน 43 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนานักศึกษา หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (สภานักศึกษา) 2563 300,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ประภินวิชฬ์  ทาวัน
นาย ปัญญวัจน์  ชลวิชิต
รองศาสตราจารย์ ดร. วาที  คงบรรทัด
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์  พวงงามชื่น
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนานักศึกษา
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 63 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 63MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งในองค์กรของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพิทักษ์สิทธิ์อันพึงได้รับของนักศึกษาไว้ซึ่งสิทธิ์ของการเป็นนักศึกษา ตลอดจนในการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน มหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ สมาชิกสภานักศึกษาเป็นตัวแทนของนักศึกษา โดยผ่านการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของแต่ละคณะและวิทยาลัยเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับนักศึกษา ตลอดจนในการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเนื่องด้วยสภานักศึกษาได้รับบทบาทการอนุมัติ พิจารณาและตรวจสอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรมขององค์กรนักศึกษา แต่เนื่องด้วยระบบการทำงานที่สภานักศึกษาไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ในระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้สภานักศึกษาขาดทักษะ ความรู้ เทคนิค และวิธีการในกระบวนการการทำงานงานในการอนุมัติ พิจารณาและตรวจสอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรมขององค์กรนักศึกษา จากความสำคัญข้างต้น เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบริหารงานสภานักศึกษาจึงมีความประสงค์จะจัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และสร้างเครือข่ายสภานักศึกษา ประจำปี 2562 โดยการให้สมาชิกสภานักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ กระบวนการบริหารงานและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรนักศึกษาต่างสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการ วิธีคิด และเทคนิค เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรและศักยภาพของสมาชิกสภานักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและบริหารงาน สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการบริหารงานองค์กรนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาอื่น
เพื่อพัฒนากระบวนการ วิธีคิด และเทคนิค มาปรับใช้ในการทำงานตามบริบทของสภานักศึกษา
เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในองค์กรสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และต่างสถาบัน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานสภานักศึกษา และสร้างเครือข่ายสภานักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการ วิธีคิด และเทคนิค มาปรับใช้ในการทำงานตามบริบทของสภานักศึกษา
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานสภานักศึกษาและสร้างเครือข่ายสภานักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสภานักศึกษาต่างสถาบัน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : ระดับความต้องการในการนำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการบริหารจัดการสภานักศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 4 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานสภานักศึกษา และสร้างเครือข่ายสภานักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการ วิธีคิด และเทคนิค มาปรับใช้ในการทำงานตามบริบทของสภานักศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และสร้างเครือข่ายสภานักศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 04/11/2562 - 10/11/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประภินวิชฬ์  ทาวัน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร จำนวน 2 คน x 7 วัน x 240 บาท เป็นเงิน 3,360 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา จำนวน 43 คน x 7 วัน x 240 บาท เป็นเงิน 72,240 บาท
- ค่าที่พักบุคลากร จำนวน 2 คน x 5 วัน x 600 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าที่พักนักศึกษา สูงกว่าอัตราที่กำหนด จำนวน 43 คน x 5 วัน x 600 บาท เป็นเงิน 129,000บาท
- ค่าของที่ระลึก จำนวน 6 ชุด x 900 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท
- ค่าจ้างเหมารถบัส จำนวน 1 คัน x 7 วัน x 8,500 บาท เป็นเงิน 59,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
275,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 275,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ X 24,500 บาท เป็นเงิน 24,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
24,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 24,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 300000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล