14648 : โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาแลกเปลี่ยน/ฝึกงาน สหกิจในต่างประเทศ (Inbound) (สำนักงานคณบดี)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117