14603 : โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ก่อนเรียน (หลักสูตรสมุนไพร)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117