14329 : โครงการบูรณาการพลังงานทดแทนกับการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 9/7/2562 9:23:05
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
08/07/2562  ถึง  10/07/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  บุคลากร นักศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน และชุมชนบ้านโปง
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานพื้นฐาน แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานทำนุบำรุงศิลปะวัผฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) 2562 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 61-64MJU 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 61MJU5.1.5 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น
กลยุทธ์ 61-64MJU 5.1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร มีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน การสอน และการวิจัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ 62-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 62-5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 5.1.1 ความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 62-5.1.1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้มีการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้มีการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของความเป็นไทย คุณค่า สภาพแวดล้อม สังคม ดังนั้น วิทยาลัยฯจึงให้มีการจัดโครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และนักศึกษา ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมในโครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อยึดถือปฏิบัติ สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยจัดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา การทำบุญตักบาตรประจำปี การทอดกฐิน การสืบชะตา และการฟังเทศมหาชาติ เพื่อสร้างบรรยายกาศให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมสืบทอด อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมสืบทอด อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
KPI 1 : ร้อยละของการสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการหล่อเทียนและถวายเทียนอย่างถูกต้อง
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คน 100
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมสืบทอด อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
ชื่อกิจกรรม :
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
เวลา กิจกรรม ชื่อวิทยากร
13.00 น. พร้อมกันที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน อ.ชูรัตน์ อ.เสริมสุขและชลัมพล
13.20 น. จัดเตรียมเทียนพรรษาและต้นผ้าป่า อ.ชูรัตน์ อ.เสริมสุขและชลัมพล
14.00 – 16.30 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหล่อเทียนพรรษา อ.ชูรัตน์ อ.เสริมสุขและชลัมพล
วันที่ 10 กรกฎาคม 2559
เวลา กิจกรรม ชื่อวิทยากร
13.00 น. พร้อมกันที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน นักรบ ชลัมพล
13.20 น. เดินทางไปวัดแม่แก๊ดน้อย นักรบ ชลัมพล
13.20 – 13.40 น. พร้อมกันที่วัดแม่แก๊ดน้อย อ.เสริมสุข อ.ภคมน นักรบ ชลัมพล
14.00 น. ถวายเทียนพรรษา พร้อมสังฆทาน อ.เสริมสุข อ.ภคมน นักรบ ชลัมพล
15.00 น. เดินทางกลับวิทยาลัยพลังงานทดแทน อ.เสริมสุข อ.ภคมน นักรบ ชลัมพล

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/07/2562 - 10/07/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าปัจจัย จำนวน 5 ซองๆ ละ 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆ ละ 10 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถยนต์ขนส่ง นักศึกษา จำนวน 6 คันๆละ 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ผื่นๆละ 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ประกอบไปด้วย
1.สังฆทาน จำนวน 5 ชุดๆ ละ 300 บาท
2.เทียนขี้ผึ้งแผ่น ห่อละ 70 บาท x 60 ห่อ
3.น้ำมันเชื้อเพลิงรถถวายเทียน น้ำมันเชื้อเพลิง 500 บาท
4.เหล็กหล่อเทียน เหล็กหล่อเทียน 2000 บาท
5.ฟืน /ถ่าน/ จำนวน 1,800 บาท
6.เหล็กแผ่นๆ ละ 1,900 บาท เหล็กกล่อง
6.เหล็กแผ่น/เหล็กกล่อง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล