14080 : โครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/3/2562 11:38:51
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
25/03/2562  ถึง  30/09/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  120  คน
รายละเอียด  ประกอบด้วย นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง และ/หรือเกษตรกร
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (สนับสนุนงบประมาณโดยกองกิจการนักศึกษา) 2562 150,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 61MJU1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ 62-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนุในระดับสากล
เป้าประสงค์ 62-1.3 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม อัตลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 62-1.3.2.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันผู้คนในสังคมให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพค่อนข้างมากซึ่งช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่าคนส่วนใหญ่หันมาใช้ชีวิตแบบ Being Well กันเพิ่มขึ้น จนทำให้ธุรกิจด้านออแกนิกส์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การวิ่งออกกำลังกาย กลุ่มขนมเฮลตี้หรือกลุ่มเครื่องดื่มน้ำผลไม้เติบโตและเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้น จากการคาดการณ์ของ Grand View Research ชี้ชัดว่าตลาดอาหารและเครื่องดื่มออแกนิกส์ทั่วโลกจะมีตัวเลขพุ่งสูงถึง 320.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2025 ซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ขณะเดียวในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมก็พยายามหันมาใช้เทคโนโลยีที่สะอาดทั้งในด้านกลุ่มยานยนต์ พาหนะ การผลิตไฟฟ้าและพลังงาน โดยในปี 2579 นโยบายรัฐบาลเองสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น 30% เป็นต้น จากกระแสทิศทางของประชาคมโลกการผลิตสินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสไตล์การใช้ชีวิตของคนปัจจุบัน การทำเกษตรอินทรีย์ คือการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศเพื่อส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดินความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมของทางภาคเหนือ ภารกิจด้านเกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทางหลักของการดำเนินนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา ทั้งในด้านการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการที่เน้นความเป็นอินทรีย์เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามการพัฒนานักศึกษา เกษตรกรและชุมชนให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านการเกษตรอินทรีย์ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับการทำงานของมหาวิทยาลัย โครงการปลูกผักแลกค่าเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอีกโครงการที่จัดทำขึ้นมาเชิงบูรณาการปลูกฝังองค์ความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ การเสาะหารายได้เพื่อลดรายจ่ายผู้ปกครองและที่สำคัญจะทำให้นักศึกษาตกผลึกทางด้านการรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมด การใช้แนวทางในการกระตุ้น การประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสามารถกระทำได้ การใช้แนวทางนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยและเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการไปในตัว ผลของพัฒนา ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาในการนำไปขยายองค์ความรู้ต่อผู้ปกครอง ชุมชนและคนรอบตัวในอนาคตได้ จากปัญหาและที่มาโครงการ วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวอินทรีย์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในด้านการประชาสัมพันธ์จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในรูปแบบเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ เวบไซด์และสื่อออนไลน์ โดยผ่านเครือข่ายสโมสรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจะเน้นพัฒนาการแปรรูปข้าวอินทรีย์และข้าวปลอดภัยโดยตั้งเป้าวางขายในพื้นที่กาดแม่โจ้ 2477 ส่วนในด้านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเน้นการให้ความรู้ทางด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีที่สะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล) และแนวทางการจัดการด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของการสนับสนุนโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมของมหาวิทยาลัย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นำร่องที่เกิดจากการแปรรูปข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัยหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวอินทรีย์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำหรับการมหาวิทยาลัยเพื่อการเกษตรครบวงจร
เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสให้นักศึกษาหารายได้ในระหว่างเรียน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 1 ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัย หรือผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ
KPI 1 : ผลิตภัณฑ์สินค้ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการผลิตข้าวแปรรูป
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 80
KPI 2 : เกิดผลผลิตภายในช่วงเวลาดำเนินโครงการ
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 เดือน 12
KPI 3 : จำนวนผลิตภัณฑ์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ชนิด 2
KPI 4 : เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 100
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 2 ได้เครือข่ายผู้ที่เข้าร่วมอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปข้าวด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
KPI 1 : การจัดอบรมภายในช่วงเวลา
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ครั้ง 2
KPI 2 : ได้นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง หรือเกษตรกรที่ผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คน 120
KPI 3 : เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 100
KPI 4 : การรู้จักและเข้าใจของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 80
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 3 ได้รายได้ของนักศึกษาที่มาจากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัย หรือผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ
KPI 1 : นักศึกษาที่ร่วมดำเนินโครงการสามารถนำรายได้เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 100
KPI 2 : ดำเนินงานได้ถูกต้องตามระยะเวลากำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 100
KPI 3 : จำนวนนักศึกษาดำเนินโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คน 14
KPI 4 : เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 100
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 4 ได้องค์ความรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ การแปรรูปและแนวทางการตลาด
KPI 1 : เล่มรายงานสรุปโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 เล่ม 1
KPI 2 : เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 100
KPI 3 : มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 70
KPI 4 : ดำเนินงานได้ถูกต้องตามระยะเวลากำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 100
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 1 ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัย หรือผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ
ชื่อกิจกรรม :
- กิจกรรมประสานแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ หรือข้าวปลอดภัย และการจัดซื้อข้าวเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1000.00
ชื่อกิจกรรม :
- กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิต พร้อมทดสอบเครื่องมือ (เครื่องสี ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องบรรจุ ฯลฯ)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 2,500 บาท x 2 ผลิตภัณฑ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้า ได้แก่ สายไฟ สวิทช์ไฟ ฟิวส์ จำนวน 3,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุเกษตร ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ หินขัด ถุงพลาสติก สายพาน จำนวน 60,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
สดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กกล่อง เหล็กเส้น เหล็กแบน ลวดเชื่อม เหล็กแผ่น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 78200.00
ชื่อกิจกรรม :
- กิจกรรมการดำเนินการผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัยหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » งบเงินอุดหนุน
ไม่ใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 2 ได้เครือข่ายผู้ที่เข้าร่วมอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปข้าวด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ชื่อกิจกรรม :
- กิจกรรมจัดตั้งทีมงาน ประชุมเครือข่ายนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนหรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เจ้าหน้าที่และอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อดำเนินกิจกรรม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » งบเงินอุดหนุน
ไม่ใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ชื่อกิจกรรม :
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวอินทรีย์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายละ 450 บาท x 2 ป้าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 900.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ขนาด 3X1m) ป้ายละ 1,600 บาท x 3 ป้าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ (ขนาด 4X4m) ชุดละ 10 บาท x 500 ชุด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10700.00
ชื่อกิจกรรม :
- การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวอินทรีย์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวน 2 ครั้ง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก คืนละ 1,200 บาท x 2 ห้อง x 2 คืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถและน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 2,500 บาท x 1 คัน x 1 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท x 2 มื้อ x 60 คน x 2 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารมื้อละ 100 บาท x 1 มื้อ x 60 คน x 2 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเอกสารเย็บเล่มเข้าปก เล่มละ 50 บาท x 120 เล่ม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาห้องประชุม ห้องละ 1,000 บาท x 1 ห้อง x 1 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหาร มื้อละ 100 บาท x 1 มื้อ x 20 คน x 1 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท x 2 มื้อ x 20 คน x 1 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท x 4 ชั่วโมง x 2 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 1,200 บาท x 4 ชั่วโมง x 2 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร และอุปกรณ์สำนักงานชนิดสิ้นเปลือง จำนวน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 56100.00
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 3 ได้รายได้ของนักศึกษาที่มาจากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัย หรือผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ
ชื่อกิจกรรม :
- กิจกรรมการขายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่กาดแม่โจ้ 2477

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » งบเงินอุดหนุน
ไม่ใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ชื่อกิจกรรม :
- กิจกรรมติดต่อจำหน่ายให้กับร้านค้าอื่น ๆ หรือจำหน่ายเป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาล

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » งบเงินอุดหนุน
ไม่ใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 4 ได้องค์ความรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ การแปรรูปและแนวทางการตลาด
ชื่อกิจกรรม :
- กิจกรรมประชุม วางแผนเตรียมงาน และเก็บข้อมูลหาแนวทางการดำเนินงาน แบ่งงาน ติดตามงาน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1000.00
ชื่อกิจกรรม :
- กิจกรรมสังเคราะห์องค์ความรู้จากการดำเนินโครงการ สรุปผล และจัดทำรายงานให้กับมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร และอุปกรณ์สำนักงานชนิดสิ้นเปลือง จำนวน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
ย_โครงการโรงสีข้าว_แก้ไข1
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล