14039 : โครงการการศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ ศศ 499 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117