13989 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการจัดทำเวปไซต์เพื่อการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลทางชีววิทยา” แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 7/2/2562 10:54:50
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
13/02/2562  ถึง  30/09/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  25  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2562 3,500.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. ถมรัตน์  ชัชวาลย์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 61MJU1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่ใช้เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ IT/ ทักษะวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพทางด้านเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตมีความอดทน สู้งาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
ตัวชี้วัด 1.1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการประกอบอาชีพ มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และมีความเชี่ยวชาญในหลักการพื้นฐานของวิชาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่ศาสตร์ทางด้านชีววิทยา เว็ปไซต์ (website) คือ สื่อนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตประเภทหนึ่ง เพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และนำเสนอข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ องค์ความรู้ได้อีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาชีววิทยาประยุกต์ มีความรู้พื้นฐานและสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลพรรณพืชของสวนรวมพรรณไม้และพืชท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อการจัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ส่งเสริมการเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีความดี เก่ง และมีความสุข รู้เท่าทันและปรับใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในวิชาชีพและพัฒนาประเทศได้ ทางคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์จึงได้เล็งเห็นว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการจัดทำเว็ปไซต์เพื่อการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลทางชีววิทยา” จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาฯ ในการนำไปใช้ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มีพื้นฐานและทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสนับสนุน อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา”
2 เพื่อให้นักศึกษาสาขาชีววิทยาประยุกต์ มีความพร้อมในการนำความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกในหลักสูตรฯ ระดับสูงต่อไป พร้อมทั้งยังนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคต
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการจัดทำเวปไซต์เพื่อการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลทางชีววิทยา” แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คน 25
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการจัดทำเวปไซต์เพื่อการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลทางชีววิทยา” แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ชื่อกิจกรรม :
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการจัดทำเวปไซต์เพื่อการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลทางชีววิทยา” แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/02/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร  ปานง่อม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ภัทราพร  ผูกคล้าย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ถมรัตน์  ชัชวาลย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ขวัญจรัส  เชิงปัญญา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.มณฑล  นอแสงศรี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,250.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
2. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,900.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 350 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 350.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล