13970 : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 31/1/2562 14:42:34
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
04/02/2562  ถึง  30/09/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  13  คน
รายละเอียด  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2562 350,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. สรัญญา  โชติรัตน์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิจัยและนวัตกรรม
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ 61-64MJU 3.1 ผลงานวิจัยมุ่งเน้นภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ตัวชี้วัด 61MJU3.1.2 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ 61-64MJU 3.1.2 สร้างเครือข่ายและผลักดันให้มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเชิงรุก
ตัวชี้วัด 61MJU3.1.3 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลยุทธ์ 61-64MJU 3.1.1 พัฒนายุทธศาสตร์และแผนแม่บทการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็น GO Eco U.
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพและนำไปต่อยอดได้
ตัวชี้วัด 3.1.3.1 จำนวนเงินสนับสนุนวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย ที่สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนและต่อยอดเชิงพาณิชย์
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนด ปรัชญา ไว้ว่า มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทย ที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน โดยมี วิสัยทัศน์ ไว้ว่า เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร และสิ่งแวดล้อมของชุมชนล้านนาตะวันออก และประกอบพันธกิจ ดังต่อไปนี้ (1)ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบการ ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามความต้องการ ของตลาดแรงงานและสังคม (2)ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ (3)เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5)สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ (6)สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อสามารถนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้วยงานวิจัย สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สร้างประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต และพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (Academic Excellence) เป็นมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้มีการสนองตอบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ฯ ดังนั้น การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้บุคลากรสร้างงานวิจัย และสร้างบรรยากาศด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยต้องให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยโดยให้ดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ฯ เพื่อเป็นแหล่งสร้างผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนเงินงบประมาณวิจัยจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ฯ เพื่อให้บุคลากรดำเนินงานวิจัย
2. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ฯ ได้พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย และมีจำนวนผลงานวิจัย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562
KPI 1 : จำนวนโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 โครงการ 5
KPI 2 : จำนวนโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 โครงการ 8
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อกิจกรรม :
การสนับสนุนทุนวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 04/02/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.สรัญญา  โชติรัตน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. เงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 โครงการวิจัย เป็นเงิน 200,000 บาท
2. เงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 5 โครงการวิจัย เป็นเงิน 150,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 350,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 350000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล