13969 : โครงการ Liberal Art Camp ครั้งที่ 9
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
น.ส.พนิดา พละปัญญา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 4/2/2562 9:08:31
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
04/02/2562  ถึง  28/02/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  330  คน
รายละเอียด  ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร 10 คน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 180 คน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 100 คน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 2562 6,790.00
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา) 2562 11,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. พนิดา  พละปัญญา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยุตภัฎ  คำมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 61MJU1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA62 -1 การผลิตบัณฑิต หลักสูตรและการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA62-1.4 นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัด LA62-1.10 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์ LA62-1.8 ส่งเสริมให้หลักสูตรและคณะจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายให้การดำเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถนำหลักกระบวนการทำงาน PDCA ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะระหว่างผู้บริหารและนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการของคณะในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา นั้น ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ Liberal arts Camp ครั้งที่ 9 โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน - ทักษะด้านวิชาการ และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้/กิจกรรมกลุ่มเพื่อปรับทัศนคติในหัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออนาคตที่ดี" โดยอาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา - ทักษะทางปัญญา ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และวอล์คแรลลี่ เกมนันทนาการต่างๆตามฐานต่างๆ ซึ่งนักศึกษาจะได้มีการวางแผนการทำงาน การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในคณะตลอดจนเป็นการฝึกการทำงานร่วมกัน 2. กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะระหว่างผู้บริหารและนักศึกษา/ กิจกรรมสโมสรนักศึกษาพบนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการชี้แจงงานและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะระหว่างผู้บริหาร สโมสรนักศึกษา และนักศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และคณะได้รับข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
KPI 1 : ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ข้อมูลสรุปผล ข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ชุด 1
KPI 3 : ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆให้กับนักศึกษาตามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และคณะได้รับข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
โครงการ Liberal arts Camp ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00-18.00 น. ณ ห้อง 606 อาคารประเสริฐ ณ นคร และบริเวณโดยรอบอาคารประเสริฐ ณ นคร
โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน
- ทักษะด้านวิชาการ และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้/กิจกรรมกลุ่มเพื่อปรับทัศนคติในหัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออนาคตที่ดี" โดยอาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา
- ทักษะทางปัญญา ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และวอล์คแรลลี่ เกมนันทนาการต่างๆตามฐานต่างๆ ซึ่งนักศึกษาจะได้มีการวางแผนการทำงาน การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในคณะตลอดจนเป็นการฝึกการทำงานร่วมกัน
2. กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะระหว่างผู้บริหารและนักศึกษา/ กิจกรรมสโมสรนักศึกษาพบนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการชี้แจงงานและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/02/2562 - 10/02/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.พนิดา  พละปัญญา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (330คนx20บาทx1มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 6,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (330คนx30บาทx1มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 9,900.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,900.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,290.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,290.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 17790.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล