13967 : โครงการคัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นายวิทชัย สุขเพราะนา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 31/1/2562 11:02:18
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
04/02/2562  ถึง  30/09/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  1. บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน งบพัฒนานักศึกษา 2562 8,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. แคทลียา  ประลาสนธิ์
นาย วิทชัย  สุขเพราะนา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ชัช  พชรธรรมกุล
นาง สมพร  แรกชำนาญ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 61MJU1.5.2 ระดับความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยกระบวนการ PDCA
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 61-64MJU 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 61MJU5.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 61-64MJU 5.1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น
กลยุทธ์ 5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร มีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน การสอน และการวิจัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขึ้น เพื่อให้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้สร้างเสริมทักษะ ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : คัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์
KPI 1 : จำนวนผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือก
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คน 30
KPI 2 : ได้นักศึกษาตามตำแหน่งที่ต้องการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ตำแหน่ง 5
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : คัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ชื่อกิจกรรม :
คัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 04/02/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 8000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล