13965 : “ล้อมรั้ว MJU รู้ทันยาเสพติด”
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นายวิทชัย สุขเพราะนา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2562 15:23:58
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
04/02/2562  ถึง  30/09/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  1000  คน
รายละเอียด  1. ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการปลูกฝังและสร้างวินัยในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 2562 100,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. แคทลียา  ประลาสนธิ์
นาย วิทชัย  สุขเพราะนา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ชัช  พชรธรรมกุล
นาง สมพร  แรกชำนาญ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 61-64MJU 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 61MJU5.1.5 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น
กลยุทธ์ 61-64MJU 5.1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร มีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน การสอน และการวิจัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
กลยุทธ์ 1.พัฒนากิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น
กลยุทธ์ 5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร มีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน การสอน และการวิจัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เยาวชน คืออนาคตของชาติ จากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งเยาวชนเป็นหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จากสถิติค้ายาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติด จะต้องดำเนินการการสอนหรือฝึก ให้เด็กมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ดังกล่าว จึงได้จัด โครงการ “ล้อมรั้ว MJU รู้เท่าทัน ยาเสพติด” ในการร่วมมือกันปกป้องเยาวชน จากปัญหายาเสพติด ในการให้ความรู้เรื่องโทษยาเสพติดและการแสดงภาคบันเทิง เพื่อให้นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรม ห่างไกลและรู้เท่าทัน ยาเสพติดต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักศึกษาได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กิจกรรมดนตรีและการแสดงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาในสถานศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ล้อมรั้วMJU รู้ทันยาเสพติด
KPI 1 : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 1000 0 0 คน 1000
KPI 2 : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 3.51 0 0 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ล้อมรั้วMJU รู้ทันยาเสพติด
ชื่อกิจกรรม :
ล้อมรั้วMJU รู้ทันยาเสพติด

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 04/02/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าเงินรางวัล เป็นเงิน 5,500 บาท
-รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 2,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เป็นเงิน 1,500 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เป็นเงิน 1,000 บาท
-รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
2. ค่าอาหาร จำนวน 200 คนๆละ 90 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 38,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาศิลปินรับเชิญ เป็นเงิน 55,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 55,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เป็นเงิน 3,600 บาท
- บุคคลภายใน จำนวน 2 คนๆละ 800 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท
- บุคคลภายนอก จำนวน 2 คนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน 2,900 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,900.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 100000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล