13963 : โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ (Inbound)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
น.ส.อัยวริญ แก้วชิต (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 8/7/2562 16:23:40
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏับัติราชการ(incentive)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/01/2562  ถึง  31/07/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  67  คน
รายละเอียด  นักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ/ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะผลิตกรรมการเกษตร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2562 (รับโอนจากงบ incentive) แผนงาน ยุทธศาสตร์ แผนงานรอง แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป แผนงาน การเรียนการสอน งาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุน เพื่อการศึกษา งบรายจ่าย งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนโครงการตามภารกิจยุทธศาตร์มหาวิทยาลัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ) รายการย่อย โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ (Inbound) จำนวนเงิน 87,162 (แปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
2562 87,162.00
งบประมาณเงินรายได้ คณะผลิตกรรมการเกษตร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ (เหลือจ่าย ปี 2559) แผนงาน : ยุทธศาสตร์ แผนงานรอง: แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป แผนงาน การเรียนการสอน งาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ (Inbound) จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 2562 50,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. กอบลาภ  อารีศรีสม
น.ส. อภิริยา  นามวงศ์พรหม
น.ส. อัยวริญ  แก้วชิต
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการต่างประเทศ
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ 61-64MJU 2.2 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 61MJU2.2.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (inbound) มากกว่า 3 เดือน
กลยุทธ์ 61-64MJU 2.2.5 สร้างความพร้อมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศให้มากขึ้น (In bound-Out bound)
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ62 ผก. 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ 62 ผก. 2.2 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจและมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด ผก 62 2.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound) (Outbound) มากกว่า 3 เดือน
กลยุทธ์ 62 ผก. 2.6 สร้างความพร้อมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศให้มากขึ้น (In bound - Out bound)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ (Inbound) เป็นโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา มีส่วนสำคัญยิ่ง ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างและขยายพันธมิตรในต่างประเทศ โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความ ชำนาญการของกันและกันก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีเพื่อสนับสนุนการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การจัดโครงการทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องยังเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกัน ในการจัดอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ดังนั้น งานกิจกรรมนักศึกษาจึงได้จัดโครงการความร่วมมือนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศไทยในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน ฝึกงานด้านการเกษตร และจะส่งผลให้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น และยังมีการเปิดรับนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อ แลกเปลี่ยน ฝึกอบรม ฝึกงาน ดูงาน ประเทศอื่นๆ เพื่อให้ได้รับนักศึกษาได้กว้างยิ่งขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับนักศึกษาฝึกสหกิจ
เพื่อส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศไทย สร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย
KPI 1 : ความสำเร็จในการประสานงานกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ ตามที่ตั้งไว้
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 3 3 3 ระดับ 3
KPI 2 : จำนวนการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน / ฝึกสหกิจศึกษาจากต่างประเทศ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
57 57 57 57 คน 57
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศไทย สร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา
(งบประมาณเงินรายได้ เหลือจ่าย ปี 2559)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/02/2562 - 08/02/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.อภิริยา  นามวงศ์พรหม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.อัยวริญ  แก้วชิต (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ 67 คน x 100 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,700.00 บาท 6,700.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าห้องประชุม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1870 แผ่น แผ่นละ 0.50 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 935.00 บาท 935.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9135.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 การนำส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
(งบประมาณเงินรายได้ เหลือจ่าย ปี 2559)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/02/2562 - 31/03/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.อภิริยา  นามวงศ์พรหม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.อัยวริญ  แก้วชิต (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะ (เติมน้ำมันรถยนต์ราชการ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2 วัน x 240 บาท x 5 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักบุคลากร 3 คน x 800 บาท = 2,400 บาท
ค่าที่พักพนักงานขับรถ 2 คน x 400 บาท = 800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,200.00 บาท 3,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9600.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลการฝึกงานและมอบใบประกาศนียบัตร
(งบประมาณเงินรายได้ เหลือจ่าย ปี 2559)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2562 - 30/06/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.อภิริยา  นามวงศ์พรหม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.อัยวริญ  แก้วชิต (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหาร จำนวน 67 คน x 100 บาท = 6,700 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,700.00 บาท 6,700.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก (ให้แก่สถานประกอบการฝึกงาน) จำนวน 5 ชิ้น ชิ้นละ 1,000 บาท = 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิล ขนาด 3x1.5 ม.= 750 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 5,860 แผ่น แผ่นละ 0.50 บาท = 2,930 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,930.00 บาท 2,930.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าจ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตร จำนวน 57 ใบ ใบละ 15 บาท = 855 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 855.00 บาท 855.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 16235.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 4 แนะแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้และนำนักศึกษาดูงานฐานเรียนรู้กล้วยไม้ไทยและฐานเรียนรู้สมุนไพร ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562
(งบประมาณเงินรายได้ เหลือจ่าย ปี 2559)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2562 - 30/06/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.อภิริยา  นามวงศ์พรหม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.อัยวริญ  แก้วชิต (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารจำนวน 57 คน x 100 บ. x 2 วัน = 11,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 11,400.00 บาท 11,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าสมมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 คน ๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท = 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 5 แลกเปลี่ยนนักศึกษาตามข้อตกลง MOA
(เงินรายได้คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2562 รับโอนจากงบ incentive)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2562 - 31/07/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.อภิริยา  นามวงศ์พรหม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์  ธนารุจ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์  สฤษดิ์นำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.อัยวริญ  แก้วชิต (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
นักศึกษาจากประเทศไต้หวัน
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 1 คนๆ ละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 57 คนๆ ละ 1,266 บาท เป็นเงินจำนวน 72,162 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 72,162.00 บาท 72,162.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 87162.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
เกิดความผิดพลาดในเอกสารเนื่องจากมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐประชาชนลาวส่งรายชื่อนักศึกษามาผิด จึงต้องแก้ไขเอกสารหลายครั้ง
บางวิทยาลัยไม่มีการวางแผนการเดินทางให้แก่นักศึกษา ทำให้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่ทราบวันเดินทางที่แน่นอน ทำให้ต้องเตรียมการไปรับ อย่างกระทันหัน และไม่สามารถวางแผนการต้อนรับที่ดีได้
Dongkhamxang Agriculture Technical College จะเดินทางมาทำความร่วมมือ MOU ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พร้อมนำนักศึกษามาฝึกอบรม
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต้องให้นักศึกษาฝึกงานจากสาธารณรัฐประชาชนลาวจัดทำพาสปอร์ตก่อนจัดส่งรายชื่อมาทำเอกสารจากมหาวิทยาลัย
แจ้งข้อปฏิบัติให้แต่ละวิทยาลัย วางแผนการจัดทำเอกสาร มีรายชื่อและจำนวนนักศึกษาที่แน่ชัด และกำหนดวันเดินทางที่แน่นอนให้แก่นักศึกษา แล้วแจ้งกำหนดการที่แน่ชัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการ วางแผนงานต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล