13963 : โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ (Inbound)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
น.ส.อัยวริญ แก้วชิต (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 4/2/2562 9:30:49
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการเดินทางไปต่างประเทศ
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/01/2562  ถึง  30/06/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  67  คน
รายละเอียด  นักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ จำนวน 57 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ ผลิตกรรมการเกษตร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ (เหลือจ่าย ปี 2559) แผนงาน : ยุทธศาสตร์ แผนงานรอง: แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป แผนงาน การเรียนการสอน งาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ (Inbound) จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 2562 50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. กอบลาภ  อารีศรีสม
น.ส. อภิริยา  นามวงศ์พรหม
น.ส. อัยวริญ  แก้วชิต
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
ผลิตกรรมการเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการต่างประเทศ
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ 61-64MJU 2.2 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 61MJU2.2.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (inbound) มากกว่า 3 เดือน
กลยุทธ์ 61-64MJU 2.2.5 สร้างความพร้อมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศให้มากขึ้น (In bound-Out bound)
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ62 ผก. 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ 62 ผก. 2.2 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจและมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด ผก 62 2.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound) (Outbound) มากกว่า 3 เดือน
กลยุทธ์ 62 ผก. 2.6 สร้างความพร้อมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศให้มากขึ้น (In bound - Out bound)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ (Inbound) เป็นโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา มีส่วนสำคัญยิ่ง ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างและขยายพันธมิตรในต่างประเทศ โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความ ชำนาญการของกันและกันก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีเพื่อสนับสนุนการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การจัดโครงการทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องยังเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกัน ในการจัดอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ดังนั้น งานกิจกรรมนักศึกษาจึงได้จัดโครงการความร่วมมือนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศไทยในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน ฝึกงานด้านการเกษตร และจะส่งผลให้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น และยังมีการเปิดรับนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาแลกเปลี่ยน ฝึกอบรม ฝึกงาน ดูงาน ประเทศอื่นๆ เพื่อให้ได้รับนักศึกษาได้กว้างยิ่งขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับนักศึกษาฝึกสหกิจ
เพื่อส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศไทย สร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย
KPI 1 : ความสำเร็จในการประสานงานกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ ตามที่ตั้งไว้
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 3 3 3 ระดับ 3
KPI 2 : จำนวนการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน / ฝึกสหกิจศึกษาจากต่างประเทศ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
57 57 57 57 คน 57
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศไทย สร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/02/2562 - 08/02/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.อภิริยา  นามวงศ์พรหม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.อัยวริญ  แก้วชิต (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ 67 คน x 100 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,700.00 บาท 6,700.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าห้องประชุม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1870 แผ่น แผ่นละ 0.50 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 935.00 บาท 935.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9135.0000
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 การนำส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/02/2562 - 28/02/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.อภิริยา  นามวงศ์พรหม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.อัยวริญ  แก้วชิต (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะ (เติมน้ำมันรถยนต์ราชการ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2 วัน x 240 บาท x 5 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักบุคลากร 3 คน x 800 บาท = 2,400 บาท
ค่าที่พักพนักงานขับรถ 2 คน x 400 บาท = 800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,200.00 บาท 3,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9600.0000
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศและตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 1

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2562 - 30/06/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.อภิริยา  นามวงศ์พรหม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.อัยวริญ  แก้วชิต (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะ (เติมน้ำมันรถยนต์ราชการ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,970.00 บาท 1,970.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร 2 วัน x 240 บาท x 3 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,440.00 บาท 1,440.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักบุคลากร 2 คน x 800 บาท = 1,600 บาท
ค่าที่พักพนักงานขับรถ 1 คน x 400 บาท = 400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5410.0000
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศและตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 2

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2562 - 30/06/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.อภิริยา  นามวงศ์พรหม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.อัยวริญ  แก้วชิต (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะ (เติมน้ำมันรถยนต์ราชการ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร 2 วัน x 240 บาท x 4 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,920.00 บาท 1,920.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักบุคลากร 3 คน x 800 บาท = 2,400 บาท
ค่าที่พักพนักงานขับรถ 1 คน x 400 บาท = 400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,800.00 บาท 2,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึกให้แก่สถานประกอบการฝึกงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9720.0000
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 5 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2562 - 30/06/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.อภิริยา  นามวงศ์พรหม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.อัยวริญ  แก้วชิต (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารจำนวน 67 คน x 100 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,700.00 บาท 6,700.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตร จำนวน 57 ใบ ใบละ 15 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 855.00 บาท 855.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดซื้อของที่ระลึกให้แก่นักศึกษา 57 ชิ้น ชิ้นละ 150 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,550.00 บาท 8,550.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 16105.0000
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
เกิดความผิดพลาดในเอกสารเนื่องจากมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐประชาชนลาวส่งรายชื่อนักศึกษามาผิด จึงต้องแก้ไขเอกสารหลายครั้ง
บางวิทยาลัยไม่มีการวางแผนการเดินทางให้แก่นักศึกษา ทำให้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่ทราบวันเดินทางที่แน่นอน ทำให้ต้องเตรียมการไปรับ อย่างกระทันหัน และไม่สามารถวางแผนการต้อนรับที่ดีได้
Dongkhamxang Agriculture Technical College จะเดินทางมาทำความร่วมมือ MOU ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พร้อมนำนักศึกษามาฝึกอบรม
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต้องให้นักศึกษาฝึกงานจากสาธารณรัฐประชาชนลาวจัดทำพาสปอร์ตก่อนจัดส่งรายชื่อมาทำเอกสารจากมหาวิทยาลัย
แจ้งข้อปฏิบัติให้แต่ละวิทยาลัย วางแผนการจัดทำเอกสาร มีรายชื่อและจำนวนนักศึกษาที่แน่ชัด และกำหนดวันเดินทางที่แน่นอนให้แก่นักศึกษา แล้วแจ้งกำหนดการที่แน่ชัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการ วางแผนงานต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล