13962 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกองแผนงาน"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.มีนา ทาหอม (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 29/1/2562 16:51:02
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
07/02/2562  ถึง  07/02/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  19  คน
รายละเอียด  ผู้บริหารและบุคลากรกองแผนงาน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองแผนงาน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2562 9,550.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง มยุรา  ชูทอง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน  บัวจูม
นาง สิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองแผนงาน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 61MJU6.1.3 ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.1.2 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติเชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร เพราะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณและแผนอัตรากำลัง การติดตามและประเมินผล แผนการรับนักศึกษาและการเปิดหลักสูตร การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ รวมถึงการจัดทำสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ดังนั้น ประสิทธิภาพในการทำงานของกองแผนงาน จึงมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม จึงแนวคิดในการจัดโครงการสัมนนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของกองแผนงานขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อบูรณาการปฏิทินการทำงานกองแผนงานในภาพรวมให้สอดคล้องกัน
เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานของกองแผนงาน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ระบบการทำงานของกองแผนงานสำนักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คน 19
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดการสัมมนา และต่อผลที่ได้จากการสัมมนา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 80
KPI 3 : จำนวนกระบวนการทำงานที่ได้รับการทบทวน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 งาน 4
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ระบบการทำงานของกองแผนงานสำนักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ
ชื่อกิจกรรม :
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของกองแผนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/02/2562 - 07/02/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางรุ่งทิวา  เจริญทรัพย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายวรุณสิริ  สุจินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางมยุรา  ชูทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางสิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 19 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บ.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,900.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 19 คนๆละ 350 บ.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,650.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้บริการห้องประชุม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9550.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล